'._('einklappen').'
 

Kolskyit - Chibiny (Khibiny)

Sammler Zusammenfassung

Chemische Formel CaNa2Ti4(Si2O7)2O4(H2O)7
Kristallsystem triklin, P1