'._('einklappen').'
 

zweiter Schlackenkegel

Achyrophanit

(K,Na)3(Fe3+,Ti,Al,Mg)5O2(AsO4)5

orthorhombisch

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Achyrophanite, IMA 2018-011. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Aegirin

NaFe3+Si2O6

monoklin

9.DA.25

Farbe:
grün, grünlich schwarz, rötlichbraun, schwarz
Strichfarbe:
gelblich grau
Opazität:
teilweise transparent bis durchscheinend bis opak
Bruch:
uneben

Alarsit

Al[AsO4]

trigonal

8.AA.05

Farbe:
farblos, cremeweiß
Strichfarbe:
weiß
Bruch:
muschelig
Tenazität:
spröde

Aleutit

[Cu5O2](AsO4)(VO4)·(Cu,K,Pb,Rb,Cs)Cl

monoklin

Referenzen:
Siidra, O.I., Nazarchuk, E.V., Agakhanov, A.A. and Polekhovsky, Y.S. (2018) Aleutite, IMA 2018-014. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Allochalkoselit

Cu+Cu2+5PbO2(SeO3)2Cl5

monoklin

3.DB.55

Farbe:
dunkelbraun
Strichfarbe:
braun
Glanz:
Diamantglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde

Alumoedtollit

K2NaCu5AlO2(AsO4)4

triklin

Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Sidorov, E.G., Ksenofontov, D.A., Britvin, S.N. and Pushcharovsky, D.Y. (2017) Alumoedtollite, IMA 2017-020. CNMNC Newsletter No. 38, August 2017, page 1034; Mineralogical Magazine, 81, 1033–1038.

Alumoklyuchevskit

K3Cu3(Al,Fe3+)O2(SO4)4

monoklin

7.BC.45

Farbe:
dunkelgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Bild zum Appetit anregen

Anatolyit

Na6(Ca,Na)(Mg,Fe3+)3Al(AsO4)6

trigonal

Referenzen:
Pekov, IV, Lykova, IS, Yapaskurt, VO, Belakovskiy, DI, Turchkova, AG, Britvin, SN, Sidorov, EG und Scheidl, KS (2016) Anatolyite, IMA 2016-040. CNMNC Newsletter Nr 33, Oktober 2016, Seite 1137; Mineralogical Magazine, 80, 1135-1144
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Anglesit

PbSO4

orthorhombisch

7.AD.35

Farbe:
farblos, weiß, schwarz,
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Fettglanz

Anhydrit

CaSO4

orthorhombisch

7.AD.30

Farbe:
meist weiß, grau, farblos, xx auch violett, rosa, farblos, bläulichgrau
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent-opak
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Antofagastait

Na2Ca(SO4)2·1.5H2O

monoklin


Aphthitalit

(K,Na)3Na(SO4)2

trigonal

7.AC.35

Farbe:
weiß
Strichfarbe:
weiß

Arcanit

K2SO4

orthorhombisch

7.AD.05

Farbe:
farblos
Strichfarbe:
weiß
Bild zum Appetit anregen

Arsenatrotitanit

NaTi(AsO4)O

monoklin

Referenzen:
Pekov, IV, Zubkova, NV, Agakhanov, AA, Belakovskiy, DI, Vigasina, MF, Yapaskurt, VO, Sidorov, RG, Britvin, SN und Pushcharovsky, DY (2016) Arsenatrotitanite, IMA 2016-015. CNMNC Newsletter Nr 33, Oktober 2016, Seite 1143; Mineralogical Magazine, 80, 1135-1144.

Arsenowagnerit

Mg2(AsO4)F

monoklin

8.BB.15

Farbe:
hellgelb
Opazität:
transparent
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Yapaskurt, V.O., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Arsenowagnerite, IMA 2014-100. CNMNC Newsletter No. 24, April 2015, page 251; Mineralogical Magazine, 79, 247-251.

Arsenudinait

NaMg4(AsO4)3

tetragonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Agakhanov, A.A., Turchkova, A.G., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Arsenudinaite, IMA 2018-067. CNMNC Newsletter No. 45, October 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx.

Arsmirandit

Na18Cu12Fe3+O8(AsO4)8Cl5

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Britvin, S.N., Yapaskurt, V.O., Polekhovsky, Y.S., Krivovichev, S.V., Vigasina, M.F. und Sidorov, E.G. (2015) Arsmirandite, IMA 2014-081. CNMNC Newsletter No. 23, February 2015, page 57; Mineralogical Magazine, 79, 51-58.

Atacamit

Cu2Cl(OH)3

orthorhombisch

3.DA.10a

Farbe:
grün, schwarzgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Glanz:
Diamantglanz
Opazität:
transparent bis durchscheinend

Atlasovit

KCu62+Fe3+Bi3+[O4|Cl|(SO4)5]

tetragonal

7.BC.20

Farbe:
dunkelbraun
Strichfarbe:
hellbraun
Opazität:
transparent

Avdoninit

K2Cu5Cl8(OH)4·H2O

monoklin

3.DA.55

Farbe:
grasgrün
Glanz:
Glasglanz
Bruch:
abgestuft
Tenazität:
spröde
Bild zum Appetit anregen

Averievit

Cu5[(Cl,Cs,K)|O|VO4]2

trigonal

8.BB.85

Farbe:
schwarz
Strichfarbe:
schwarz
Opazität:
opak
Bruch:
nicht genannt
Tenazität:
spröde

Axelit

Na14Cu7(AsO4)8F2Cl2

tetragonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2017) Axelite, IMA 2017-015a. CNMNC Newsletter No. 38, August 2017, page 1038; Mineralogical Magazine, 81, 1033–1038

Badalovit

Na2Mg2Fe3+(AsO4)3

monoklin

Referenzen:
Pekov, IV, Koshlyakova, NN, Agakhanov, AA, Zubkova, NV, Belakovskiy, DI, Vigasina, MF, Turchkova, AG, Sidorov, EG und Pushcharovsky, DY (2016) Badalovite, IMA 2016-053. CNMNC Newsletter Nr 33, Oktober 2016, Seite 1140; Mineralogical Magazine, 80, 1135-1144.

Bannermanit

(Na,K)xVx4+V6-x5+O15

monoklin

4.HF.05

Farbe:
schwarz
Strichfarbe:
bräunlichschwarz

Belloit

Cu(OH)Cl

monoklin

3.DA.10b

Farbe:
gelblich grün, olivgrün
Strichfarbe:
gelblich grün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent bis durchscheinend
Bild zum Appetit anregen

Belomarinait

KNa(SO4)

trigonal


Belousovit

KZn(SO4)Cl

monoklin

Referenzen:
Siidra, OI, Nazarchuk, EV, Zaitsev, AN, Lukina, EA, Kayukov, RA, Vergasova, LP, Filatov, SK, Karpov, GA und Shilovskikh, VV (2016) Belousovite, IMA 2016-047. CNMNC Newsletter Nr 33, Oktober 2016, Seite 1139; Mineralogical Magazine, 80, 1135-1144.

Berzeliit

NaCa2Mg2(AsO4)3

kubisch

8.AC.25

Farbe:
orange, schwefelgelb
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Harzglanz
Opazität:
durchscheinend
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Bischofit

MgCl2·6 H2O

monoklin

3.BB.15

Farbe:
farblos, weiß
Strichfarbe:
weiß
Referenzen:
Vergasova, L.P., Filatova, S.K., Starova, G.L., Matusevich, Z.L., Filosofova, T.M. (1996). Vlodavetsite, AlCa2(SO4)2F2Cl·4H2O, a new mineral from volcanic exhalations, Transactions (Doklady) of the USSR Academy of Sciences. Earth science sections, 343, 173-76.

Blödit

Na2Mg(SO4)2·4H2O

monoklin

7.CC.50

Farbe:
farblos, rötlich, blaugrünlich, grau, rötlich durch Fremdeinschlüsse
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Referenzen:
Pekov, I.V. et al. (2012): Krasheninnikovite, KNa2CaMg(SO4)3F, a new mineral from the Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. Am.Min., 97, 1788-95.

Bonattit

CuSO4·3H2O

monoklin

7.CB.10

Farbe:
blau
Strichfarbe:
blau weiß
Beschreibung:
entsteht als Verwitterungsprodukt durch Wasseraufnahme von Chalkocyanit
Bild zum Appetit anregen

Borisenkoit

Cu3[(V,As)O4]2

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Polekhovsky, Y.S., Vigasina, M.F., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E. G. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Borisenkoite, IMA 2015-113. CNMNC Newsletter No. 30, April 2016, page 411; Mineralogical Magazine, 80, 411–413.
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Bradaczekit

NaCu4[AsO4]3

monoklin

8.AC.10

Farbe:
dunkelblau
Glanz:
Diamantglanz
Bruch:
keiner
Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.

Burnsit

KCdCu7[O2|Cl9|(SeO3)2]

hexagonal

4.JG.35

Farbe:
dunkelrot
Strichfarbe:
rot
Glanz:
Metallglanz
Opazität:
opak bis durchscheinend
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Calciojohillerit

NaCaMg3(AsO4)3

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Koshlyakova, N.N., Agakhanov, A.A., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Calciojohillerite, IMA 2016-068. CNMNC Newsletter No. 34, December 2016, page 1317; Mineralogical Magazine, 80, 1315–1321

Calciolangbeinit

K2Ca2(SO4)3

kubisch

7.AC.10

Farbe:
farblos
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
muschelig
Referenzen:
Pekov, I.V., Zelenski, M.E., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I. and Pushcharovsky, D.Y. (2011) Calciolangbeinite, IMA 2011-067. CNMNC Newsletter No. 11, December 2011, page 2890; Mineralogical Magazine, 75, 2887-2893.
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Carnallit

KMgCl3·6H2O

orthorhombisch

3.BA.10

Farbe:
blau, farblos, gelb, weiß, rot
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent bis durchscheinend

Cesiodymit

CsKCu5O(SO4)5

triklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. und Pushcharovsky, D.Y. (2016) Cesiodymite, IMA 2016-002. CNMNC Newsletter No. 31, June 2016, page 694; Mineralogical Magazine, 80, 691–697.

Chalkanthit

CuSO4·5H2O

triklin

7.CB.20

Farbe:
blau
Strichfarbe:
weiß

Chalkocyanit

CuSO4

orthorhombisch

7.AB.10

Farbe:
blau, braun, grün, gelb, gelbbraun
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent bis durchscheinend
Bild zum Appetit anregen

Chloromenit

Cu9[O2|Cl6|(SeO3)4]

monoklin

4.JG.10

Farbe:
bräunlichgrün
Strichfarbe:
gelblichgrün
Bruch:
nicht genannt
Tenazität:
plastic

Chlorothionit

K2Cu(SO4)Cl2

orthorhombisch

7.BC.25

Farbe:
hellblau
Strichfarbe:
weiß

Chromit

Fe2+Cr2O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
grau-schwarz
Strichfarbe:
braun-schwarz
Glanz:
Metallglanz

Chrysothallit

K6Cu6Tl3+Cl17(OH)4·H2O

tetragonal

Farbe:
leuchtend goldgelb, bis hell gelb
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde
Referenzen:
I.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2013) Chrysothallite, IMA 2013-008. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2702; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
Bild zum Appetit anregen

Chubarovit

KZn2(BO3)Cl2

trigonal

Farbe:
farblos
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
felxibal aber nicht elastisch
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V.,Pautov, L.A., Yapaskurt, V.O., Chukanov, N.V., Lykova, I.S., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2014) Chubarovite, IMA 2014-018. CNMNC Newsletter No. 21, August 2014, page 799; Mineralogical Magazine, 78, 797-804.

Coparsit

Cu4[O2|Cl|(As,V)O4]

orthorhombisch

8.BE.80

Farbe:
dunkelgrau, schwarz
Strichfarbe:
braun
Tenazität:
sehr spröde

Cotunnit

PbCl2

orthorhombisch

3.DC.85

Farbe:
farblos, weiß
Strichfarbe:
weiß

Cryptochalcit

K2Cu5O(SO4)5

triklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Cryptochalcite, IMA 2014-106. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 530; Mineralogical Magazine, 79, 529-535.

Cupromolybdit

Cu3O(MoO4)2

orthorhombisch

Farbe:
honiggelb oder braun, Sphärolithe leuchtend gelb
Strichfarbe:
gelb oder hellbraun
Glanz:
Diamantglanz
Opazität:
durchscheinend
Bruch:
uneben, splittrig
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Zelenski, M.E., Zubkova, N.V., Igor V. Pekov, I.V., Polekhovsky, Y.S. and Pushcharovsky, D.Y. (2011) Cupromolybdite, IMA 2011-005. CNMNC Newsletter No. 9,
August 2011, page 2539; Mineralogical Magazine, 75, 2535-2540
Bild zum Appetit anregen
© Yi Sun

Cuprospinell

(Cu,Mg)Fe23+O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
schwarz-met.
Strichfarbe:
schwarz

Cyanochroit

K2Cu(SO4)·6H2O

monoklin

7.CC.60

Farbe:
grün blau
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent

Diopsid

CaMgSi2O6

monoklin

9.DA.15

Farbe:
farblos, weiß, gelblich, hell- bis dunkelgrün, schwarz, grau, auch selten violett
Strichfarbe:
weiß, auch helles lindgrün
Glanz:
Glasglanz bis Matt
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Dioskouriit

CaCu4Cl6(OH)4·4H2O

orthorhombisch, monoklin

Beschreibung:
Der Cotyp stammt von dieser Fundstelle
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Zolotarev, A.A., Yapaskurt, V.O., Krivovichev, S.V., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Vigasina, M.F., Kasatkin, A.V., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Dioskouriite, IMA 2015-106. CNMNC Newsletter No. 30, April 2016, page 409; Mineralogical Magazine, 80, 407–413.
Bild zum Appetit anregen

'Dioskouriit-2M'

CaCu4Cl6(OH)4·4H2O

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Zolotarev, A.A., Yapaskurt, V.O., Krivovichev, S.V., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Vigasina, M.F., Kasatkin, A.V., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Dioskouriite, IMA 2015-106. CNMNC Newsletter No. 30, April 2016, page 409; Mineralogical Magazine, 80, 407–413.

'Dioskouriit-2O'

CaCu4Cl6(OH)4·4H2O

orthorhombisch

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Zolotarev, A.A., Yapaskurt, V.O., Krivovichev, S.V., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Vigasina, M.F., Kasatkin, A.V., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Dioskouriite, IMA 2015-106. CNMNC Newsletter No. 30, April 2016, page 409; Mineralogical Magazine, 80, 407–413.

Dmisokolovit

K3Cu5AlO2(AsO4)4

monoklin

Farbe:
hell smaragdgrün, hellgrün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Yapaskurt, V.O., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. und Pushcharovsky, D.Y. (2013) Dmisokolovite, IMA 2013-079. CNMNC Newsletter No. 18, December 2013, page 3253; Mineralogical Magazine, 77, 3249-3258.
Bild zum Appetit anregen

Dokuchaevit

Cu8O2(VO4)3Cl3

triklin

Referenzen:
Siidra, O.I., Nazarchuk, E.V., Zaitsev, A.N., Polekhovsky, Y.S., Wenzel, T. and Spratt, J. (2018) Dokuchaevite, IMA 2018-012. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Dolerophanit

Cu2(SO4)O

monoklin

7.BB.20

Farbe:
braun, schwarz
Strichfarbe:
gelblich braun
Opazität:
durchscheinend bis opak
Bild zum Appetit anregen

Dravertit

CuMg(SO4)2

monoklin

Farbe:
hellblau, farblos, hellbraun
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent (dünn), durchscheinend
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Yapaskurt, V.O., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Dravertite, IMA 2014-104. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 530; Mineralogical Magazine, 79, 529-535.
Bild zum Appetit anregen

Edtollit

K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4

triklin

Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Pautov, L.A., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G., Ksenofontov, D.A., Britvin, S.N. und Pushcharovsky, D.Y. (2016) Edtollite, IMA 2016-010. CNMNC Newsletter No. 31, June 2016, page 696; Mineralogical Magazine, 80, 691–697.

Elasmochloit

Na3Cu6BiO4(SO4)5

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Britvin, S.N., Agakhanov, A.A., Vigasina, M.F. and Sidorov, E.G. (2018) Elasmochloite, IMA 2018-015. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Eleomelanit

(K2Pb)Cu4O2(SO4)4

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Sidorov, E.G., Britvin, S.N. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Eleomelanite, IMA 2015-118. CNMNC Newsletter No. 30, April 2016, page 412; Mineralogical Magazine, 80, 407–413.

Ericlaxmanit

Cu4O(AsO4)2

triklin

Farbe:
tiefgrün
Strichfarbe:
blaß olivgrün
Glanz:
Glasglanz
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2013) Ericlaxmanite, IMA 2013-022. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2706; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
Bild zum Appetit anregen

Eriochalcit

CuCl2·2H2O

orthorhombisch

3.BB.05

Farbe:
blau grün, grün blau
Opazität:
transparent
Bild zum Appetit anregen

Euchlorin

KNaCu32+(SO4)3O

monoklin

7.BC.30

Farbe:
dunkelgrün
Strichfarbe:
pistachio grün
Opazität:
transparent
Bild zum Appetit anregen

Evseevit

Na2Mg(AsO4)F

orthorhombisch

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Yapaskurt, V.O., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2019) Evseevite, IMA 2019-064. CNMNC Newsletter No. 52; Mineralogical Magazine, 83, https://doi.org/10.1180/mgm.2019.73

Fedotovit

K2Cu2+3(O|(SO4)3)

monoklin

7.BC.30

Farbe:
smaragdgrün / blaugrün
Strichfarbe:
hellgrün
Glanz:
Glasglanz

Feodosiyit

Cu11Mg2Cl18(OH)8·16H2O

monoklin

Farbe:
leuchtend grün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Vigasina, M.F., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Feodosiyite, IMA 2015-063. CNMNC Newsletter No. 28, December 2015, page 1860; Mineralogical Magazine, 79, 1859–1864.
Bild zum Appetit anregen

Ferrisanidin

K(Fe3+Si3O8)

monoklin

Referenzen:
Shchipalkina, N.V., Pekov, I.V., Britvin, S.N., Koshlyakova, N.N., Vigasina, M.F. and Sidorov, E.G. (2019) Ferrisanidine, IMA 2019-052. CNMNC Newsletter No. 52; Mineralogical Magazine, 83, https://doi.org/10.1180/mgm.2019.73

Filatovit

K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8]

monoklin

8.AC.85

Farbe:
farblos
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde

Flinteit

K2ZnCl4

orthorhombisch

Farbe:
hellgrün, hellgelb, grüngelb, farblos
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent

Fluoborit

Mg3(BO3)(F,OH)3

hexagonal

6.AB.50

Farbe:
farblos, violett, weiß
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent

Fluorapatit

Ca5(PO4)3F

hexagonal

8.BN.05

Farbe:
vielfarbig (farblos, grün, braun oder weiß)
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz - Harzglanz
Opazität:
transparent bis opak
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Fluorophlogopit

KMg3(AlSi3)O10F2

monoklin

9.EC.20

Farbe:
blassgelb
Glanz:
Glasglanz bis Harzglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde und formbar

'Fluorphlogopit'

K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)O10(F,OH)2

9.EC.20


Forsterit

Mg2SiO4

orthorhombisch

9.AC.05

Farbe:
farblos, grün, gelb, rot, gelbgrün, weiß, schwarz, schwarzgrün
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent
Beschreibung:
neben Forsterit der bekannten Zusammensetzung kommt phosphor- und arsenreicher Forsterit vor mit bis zu 12.9 Gew% P2O5 und bis zu 16.0 Gew% As2O5
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Franklinit

(Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen
Strichfarbe:
rötlichbraun
Opazität:
opak

Gahnit

ZnAl2O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
grünlichschwarz
Strichfarbe:
grau

Georgbokiit

Cu5[O|Cl|SeO3]2

monoklin

4.JG.05

Farbe:
dunkelbraun
Bruch:
nicht genannt
Tenazität:
schneidbar

Gips

CaSO4·2H2O

monoklin

7.CD.40

Farbe:
weiß, farblos, durch Beimengungen auch alle anderen Farben möglich, dann meist nur getönt
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz, Perlmuttglanz (Spaltflächen), Seidenglanz (Fasergips)
Opazität:
transparent bis durchscheinend

Glikinit

Zn3O(SO4)2

monoklin

Referenzen:
Nazarchuk, E.V., Siidra, O.I., Nekrasova, D.O., Borisov, A.S. and Shilovskikh, V.V. (2019) Glikinite, IMA 2018-119. CNMNC Newsletter No. 47, February 2019, page 202; European Journal of Mineralogy, 31, 199–204.

Gold

Au

kubisch

1.AA.05

Farbe:
goldgelb
Strichfarbe:
lichtgelb-metallisch
Glanz:
Metallglanz
Opazität:
opak

Grigorievit

Cu3Fe3+2Al2(VO4)6

triklin

Farbe:
schwarz, grau
Strichfarbe:
rötlichbraun
Glanz:
Metallglanz
Bruch:
uneben
Referenzen:
Neue Mineralien Februar: 2013; CNMNC Newsletter No. 15, February 2013, Seite 2; Mineralogical Magazine, 77, 112.

Halit

NaCl

kubisch

3.AA.20

Farbe:
weiß, farblos, hellblau, dunkelblau, rosa
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent

Hatertit

Na2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2(AsO4)3

monoklin

8.AC.10

Farbe:
honiggelb
Strichfarbe:
gelb
Glanz:
Glasglanz

Haüyn

Na3Ca(Si3Al3)O12(SO4)

kubisch

9.FB.10

Farbe:
farblos, blau bis intensiv himmelblau, grünlich bis grünblau, grauweiß, selten gelb oder rot, ganz selten rosa
Strichfarbe:
bläulichweiß
Glanz:
Glasglanz, Fettglanz
Opazität:
transparent, durchscheinend
Bruch:
unregelmäßig, uneben, muschelig
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Hermannjahnit

CuZn(SO4)2

monoklin

Referenzen:
Siidra, O.I. et al. (2018): Hermannjahnite, CuZn(SO4)2, a new mineral with chalcocyanite derivative structure from the Naboko scoria cone of the 2012–2013 fissure eruption at Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. Min. Petrol.: 112: 123-34.

Hydrokenoralstonit

NaxMgxAl2-x(F,OH)6·H2O

kubisch

3.CF.05

Farbe:
farblos, weiß
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent bis durchscheinend

Hämatit

Fe2O3

trigonal

4.CB.05

Farbe:
stahlgrau-metallisch bis schwarz; bisweilen bläuliche Anlauffarben (iridisierend ), dünne Fragmente tief blutrot
Strichfarbe:
braunrot
Glanz:
Halbmetallglanz
Opazität:
opak, in dünnen Lagen rot durchscheinend
Bruch:
uneben bis submuschelig
Tenazität:
spröde, elastisch wenn dünn lemellar
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.
Bild zum Appetit anregen

Ilinskit

(Na,K)Cu5[O2|Cl3|(SeO3)2]

orthorhombisch

4.JG.20

Farbe:
smaragdgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Bruch:
nicht genannt
Tenazität:
sehr spröde

Johillerit

NaCuMg3(AsO4)3

monoklin

8.AC.10

Farbe:
Violet
Opazität:
transparent
Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.
Bild zum Appetit anregen
© Yi Sun

Kainit

MgSO4·KCl·3H2O

monoklin

7.DF.10

Farbe:
blau, farblos, violett, grau, graublau
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent bis durchscheinend

Kainotropit

Cu4Fe3+O2(V2O7)(VO4)

orthorhombisch

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Polekhovsky, Y.S., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Kainotropite, IMA 2015-053. CNMNC Newsletter No. 27, October 2015, page 1226; Mineralogical Magazine, 79, 1229-1236.

Kaliochalcit

KCu2(SO4)2[(OH)(H2O)]

monoklin

Farbe:
farblos, hellgrün, hellgrasgrün
Strichfarbe:
grünlichweiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
Kristalle transparent, Aggregate durchscheinend
Tenazität:
spröde
Bild zum Appetit anregen

Kamchatkit

KCu32+OCl(SO4)2

orthorhombisch

7.BC.35

Farbe:
grünlich-braun

Kassiterit

SnO2

tetragonal

4.DB.05

Farbe:
gelbbraun, rauchig, schwarzbraun, selten farblos
Strichfarbe:
weiß, hellbraun, hellgrau
Glanz:
Diamantglanz, auf Bruchflächen Fettglanz
Opazität:
transparent bis durchscheinend bis opak

Katiarsit

KTiO(AsO4)

orthorhombisch

Farbe:
farblos
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Yapaskurt, V.O., Britvin, S.N., Zubkova, N.V., Vigasina, M.F. and Sidorov, E.G. (2014) Katiarsite, IMA 2014-025. CNMNC Newsletter No. 21, August 2014, page 800; Mineralogical Magazine, 78, 797-804.

Khrenovit

Na3Fe3+2(AsO4)3

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Khrenovite, IMA 2017-105. CNMNC Newsletter No. 42, April 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Klyuchevskit

K3Cu3(Fe3+,Al)O2(SO4)4

monoklin

7.BC.45

Farbe:
schmutziggrün
Strichfarbe:
grünlich
Bild zum Appetit anregen

Kononovit

NaMg(SO4)F

monoklin

8.BH.10

Farbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent, durchscheinend
Tenazität:
spröde mit Anzeichen geringer Formbarkeit
Referenzen:
Pekov, I.V., Krzhizhanovskaya, M.G., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Chukanov, N.V., Lykova, I.S. and Sidorov, E.G. (2014) Kononovite, IMA 2013-116. CNMNC Newsletter No. 19, February 2014, page 169; Mineralogical Magazine, 78, 165-170.

Koryakit

NaKMg2Al2(SO4)6

trigonal

Referenzen:
Nazarchuk, E.V., Siidra, O.I., Zaitsev, A.N. and Vlasenko, N.S. (2018) Koryakite, IMA 2018-013. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Kozyrevskit

Cu4O(AsO4)2

orthorhombisch

Farbe:
gelblichgrün, grasgrün
Strichfarbe:
blaß gelblichgrün
Glanz:
Glasglanz
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2013) Kozyrevskite, IMA 2013-023. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2706; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
Bild zum Appetit anregen

Krasheninnikovit

KNa2CaMg(SO4)3F

hexagonal

Farbe:
farblos, weiß
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Tenazität:
spröde, in dünnsten Nadeln flexibel und elastisch
Referenzen:
Pekov, I.V., Zelenski, M.E., Zubkova, N.V., Ksenofontov, D.A., Kabalov, Y.K., Chukanov, N.V., Yapaskurt, V.O., Zadov, A.E. and Pushcharovsky, D.Y. (2011) Krasheninnikovite, IMA 2011-044. CNMNC Newsletter No. 10, October 2011, page 2559;
Bild zum Appetit anregen

Lammerit

Cu3[(As,P)O4]2

monoklin

8.AB.30

Farbe:
dunkelgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Bild zum Appetit anregen

Lammerit-β

Cu3(AsO4)2

monoklin

8.AB.30


Langbeinit

K2Mg2(SO4)3

kubisch

7.AC.10

Farbe:
farblos
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
muschelig
Tenazität:
spröde

Lehmannit

Na18Cu12TiO8(AsO4)8FCl5

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Britvin, S.N., Koshlyakova, N.N., Polekhovsky, Y.S., Göttlicher, J., Vigasina, M.F., Turchkova, A.G. and Sidorov, E.G. (2018) Lemannite, IMA 2017-057a. CNMNC Newsletter No. 46, December 2018, page xxxx; Mineralogical Magazine, 82, xxxx–xxxx
Bild zum Appetit anregen

Litidionit

CuNaKSi4O10

triklin

9.DG.70

Farbe:
blau, weiß
Strichfarbe:
bläulichweiß

Lyonsit

Cu32+Fe43+(VO4)6

orthorhombisch

8.AB.40

Farbe:
schwarz-met.
Strichfarbe:
dunkelgrau

Magnesiochromit

MgCr2O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
schwarz
Strichfarbe:
dunkelgrau

Magnesiohatertit

(Na,Ca)2Ca(Mg,Fe3+)2(AsO4)3

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Lykova, I.S., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Giester, G. (2016) Magnesiohatertite, IMA 2016-078. CNMNC Newsletter No. 34, December 2016, page 1319; Mineralogical Magazine, 80, 1315–1321.

Magnetit

Fe2+Fe23+O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
grau mit bräunlichen Farbton, schwarz; blaugraue Anlauffarben
Strichfarbe:
schwarz
Glanz:
Matt, Metallglanz
Opazität:
opak

Majzlanit

K2Na(ZnNa)Ca(SO4)4

monoklin

Referenzen:
Siidra, O.I., Nazarchuk, E.V., Zaitsev, A.N. and Shilovskikh, V.V. (2018) Majzlanite, IMA 2018-016. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Melanarsit

K3Cu7Fe3+O4(AsO4)4

monoklin

Farbe:
schwarz
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
opak
Bruch:
uneben
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Polekhovsky, Y.S., Vigasina, M.F., Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2014) Melanarsite, IMA 2014-048. CNMNC Newsletter No. 22, October 2014, page 1244; Mineralogical Magazine, 78, 1241-1248.
Bild zum Appetit anregen

Melanothallit

Cu2OCl2

orthorhombisch

3.DA.05

Farbe:
bläulichschwarz, grünlich schwarz, schwarz

Mellizinkalit

K3Zn2Cl7

triklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Lykova, I.S., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G., Britvin, S.N. and Pushcharovsky, D.Y. (2014) Mellizinkalite, IMA 2014-010. CNMNC Newsletter No. 20, June 2014, page 556; Mineralogical Magazine, 78, 549-558.

Meniaylovit

Ca4[F|SO4|SiF6|AlF6]·12 H2O

kubisch

3.CG.10

Farbe:
weiß, gelblich
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent

Metathénardit

Na2SO4

hexagonal

7.AC.30


Mitscherlichit

K2CuCl4·2H2O

tetragonal

3.CJ.15

Farbe:
grün, grün blau
Opazität:
transparent bis durchscheinend

Nabokoit

Cu72+Te4+O4(SO4)5·KCl

tetragonal

7.BC.20

Farbe:
gelbbraun
Bild zum Appetit anregen

Natroaphthitalit

KNa3(SO4)2

trigonal

Referenzen:
Shchipalkina, N.V., Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Koshlyakova, N.N., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Vozchikova, S.A. (2018) Natroaphthitalite, IMA 2018-091. CNMNC Newsletter No. 46, December 2018, page xxxx; Mineralogical Magazine, 82, xxxx–xxxx.

Nickenichit

Na0.8Ca0.4(Mg,Fe3+,Al)3Cu0.4[AsO4]3

monoklin

8.AC.10

Farbe:
grünblau, hellblau
Opazität:
transparent
Bruch:
eben
Bild zum Appetit anregen
© Joy Desor

Nicksobolevit

Cu7(SeO3)2O2Cl6

monoklin

Farbe:
dunkelrot
Strichfarbe:
orangerot
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Vergasova, L.P., Semenova, T.F., Krivovichev, S.V., Filatov, S.K., Zolotarev, A.A., Jr and Ananiev, V.V. (2013) Nicksobolevite, IMA 2012-097. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2699; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.

Nishanbaevit

KAl2O(AsO4)(SO4)

orthorhombisch

Referenzen:
Pekov I.V., Zubkova N.V., Yapaskurt V.O., Belakovskiy D.I., Britvin S.N., Agakhanov A.A., Turchkova A.G., Sidorov E.G. and Pushcharovsky D.Y. (2019) Nishanbaevite, IMA 2019-012. CNMNC Newsletter No. 50; Mineralogical Magazine, 31, doi: 10.1180/mgm.2019.46
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Orthoklas

KAlSi3O8

monoklin

9.FA.30

Farbe:
farblos / weiß / graugelb / gelb / rosarot / bläulich irisierend (Mondstein).
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz Perlmuttglanz
Opazität:
transparent bis durchscheinend
Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.

Ozerovait

Na2KAl3(AsO4)4

orthorhombisch

Referenzen:
Shablinskii, A.P., Vergasova, L.P., Filatov, S.K., Avdontseva. E.Y. and Moskaleva, S.V. (2016) Ozerovaite, IMA 2016-019. CNMNC Newsletter No. 32, August 2016, page 917; Mineralogical Magazine, 80, 915-922

Palmierit

(K,Na)2Pb(SO4)2

trigonal

7.AD.40

Farbe:
farblos, weiß
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent

Pansnerit

K3Na3(Fe3+,Al)6(AsO4)8

orthorhombisch

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Yapaskurt, V.O., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2017) Pansnerite, IMA 2016-103. CNMNC Newsletter No. 36, April 2017, page 406; Mineralogical Magazine, 81, 403–409.

Paraberzeliit

NaCa2Mg2(AsO4)3

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Paraberzeliite, IMA 2018-001. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Parageorgbokiit

Cu5O2(SeO3)2Cl2

monoklin

4.JG.05

Farbe:
grün
Glanz:
Glasglanz
Tenazität:
spröde

Paratacamit

Cu2+3(Cu,Zn)(OH)6Cl2

trigonal

3.DA.10c

Farbe:
grünlich schwarz, dunkelgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
durchscheinend bis teilweise opak
Bruch:
muschelig, uneben

Parawulffit

K5Na3Cu8O4(SO4)8

monoklin

Farbe:
dunkelgrün, smragdgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde
Bild zum Appetit anregen

Pauflerit

VO(SO4)

orthorhombisch

7.BB.55

Farbe:
hellgrün
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde

Petrovit

Na8(NaCu)Cu2Na(SO4)8

monoklin

Referenzen:
Shablinskii, A.P., Vergasova, L.P., Filatov, S.K. and Moskaleva, S.V. (2019) Petrovite, IMA 2018-149a. CNMNC Newsletter No. 52; Mineralogical Magazine, 83, https://doi.org/10.1180/mgm.2019.73

Pharmazinkit

KZnAsO4

hexagonal

Farbe:
farblos, weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
treppenartig
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Zubkova, N.V. and Sidorov, E.G. (2014) Pharmazincite, IMA 2014-015. CNMNC Newsletter No. 21, August 2014, page 798; Mineralogical Magazine, 78, 797-804.

Philoxenit

(K,Na,Pb)4(Na,Ca)2(Mg,Cu)3(Fe3+0.5Al0.5)(SO4)8

triklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2016) Philoxenite, IMA 2015-108. CNMNC Newsletter No. 30, April 2016, page 410; Mineralogical Magazine, 80, 407-413.

Piypit

K4Cu4O2(SO4)4·(Na,Cu)Cl

tetragonal

7.BC.40

Farbe:
dunkelgrün, smaragdgrün, schwarz, schwarz grün
Strichfarbe:
gelbgrün
Glanz:
Glasglanz, Fettglanz
Opazität:
transparent, durchscheinend
Tenazität:
spröde

Polyarsit

Na7CaMgCu2(AsO4)4F2Cl

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Agakhanov, A.A., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2019) Polyarsite, IMA 2019-058. CNMNC Newsletter No. 52; Mineralogical Magazine, 83, https://doi.org/10.1180/mgm.2019.73

Ponomarevit

K4Cu42+OCl10

monoklin

3.DA.35

Farbe:
orangerot

Popovit

Cu5O2(AsO4)2

triklin

Farbe:
olivgrün, dunkel olivgrün
Strichfarbe:
blaß hellgrün
Glanz:
Glasglanz, Fettglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. und Pushcharovsky, D.Y. (2013) Popovite, IMA 2013-060. CNMNC Newsletter No. 17, October 2013, page 3003; Mineralogical Magazine, 77, 2997 - 3005.
Bild zum Appetit anregen

Prewittit

KPb1.5ZnCu6O2(SeO3)2Cl10

orthorhombisch

4.JG.

Farbe:
olivgrün
Strichfarbe:
bräunlich grün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde

Pseudobrookit

(Fe3+,Fe2+)2(Ti,Fe2+)O5

orthorhombisch

4.CB.15

Farbe:
bräunlichschwarz, rötlichbraun, schwarz
Strichfarbe:
braun
Opazität:
opak

Pseudolyonsit

Cu3(VO4)2

monoklin

8.AB.35

Farbe:
dunkelrot, braun, schwarz
Strichfarbe:
rötlich braun
Glanz:
Diamantglanz, Semimetallglanz
Opazität:
durchscheinend, opak
Bruch:
muschelig
Tenazität:
spröde, lange Nadeln können flexibel sein
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Puninit

Na2Cu3O(SO4)3

monoklin

Farbe:
smaragdgrün
Referenzen:
Siidra, O.I., Nazarchuk, E.V., Lukina, E.A., Zaitsev, A.N., Avdontseva, E.Y., Vergasova, L.P., Filatov, S.K., Vlasenko, N.S., Turner, R. and Karpov, G.A. (2015) Puninite, IMA 2015-012. CNMNC Newsletter No. 26, August 2015, page 942; Mineralogical Magazine, 79, 941 - 947.

Rhabdoborit-(V)

Mg12(V5+,Mo6+,W6+)1.5O6{[BO3]6-x[(P,As)O4]xF2-x} (x < 1)

hexagonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Rhabdoborite-(V), IMA 2017-108. CNMNC Newsletter No. 42, April 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Rhabdoborit-(W)

Mg12(W6+,V5+)1.5O6{[BO3]6-x[(P,As)O4]xF2-x} (x < 1)

hexagonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Agakhanov, A.A., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Rhabdoborite-(W), IMA 2017-109. CNMNC Newsletter No. 42, April 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx

Romanorlovit

K8Cu6Cl17(OH)3

tetragonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Britvin, S.N., Vigasina, M.F., Lykova, I.S., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2014) Romanorlovite, IMA 2014-011. CNMNC Newsletter No. 20, June 2014, page 557; Mineralogical Magazine, 78, 549-558.

Rutil

TiO2

tetragonal

4.DB.05

Farbe:
grau, braun, rotbraun, gelb, orange, beige
Strichfarbe:
gräulich schwarz
Glanz:
Glas-Diamantglanz
Opazität:
transparent bis durchscheinend bis opak

Sanguit

KCuCl3

monoklin

Farbe:
leuchtend rot, blutrot, und leicht veränderte Proben sind dunkelrot bis bräunlich rot
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
treppenartig
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2013) Sanguite, IMA 2013-002. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2701; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
Bild zum Appetit anregen

Shcherbinait

V2O5

orthorhombisch

4.HE.10

Farbe:
grünlichgelb
Bild zum Appetit anregen

Shchurovskyit

K2CaCu6O2(AsO4)4

monoklin

Farbe:
olivgrün, oliv-graubraun
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Yapaskurt, V.O., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. und Pushcharovsky, D.Y. (2013) Shchurovskyite, IMA 2013-078. CNMNC Newsletter No. 18, December 2013, page 3253; Mineralogical Magazine, 77, 3249-3258.
Bild zum Appetit anregen

Shuvalovit

K2(Ca2Na)(SO4)3F

orthorhombisch

Farbe:
farblos
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Britvin, S.N., Chukanov, N.V., Yapaskurt, V.O., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2014) Shuvalovite, IMA 2014-057. CNMNC Newsletter No. 22, October 2014, page 1246; Mineralogical Magazine, 78, 1241-1248.

Sophiit

Zn2(Se4+O3)Cl2

4.JG.15

Farbe:
weiß
Strichfarbe:
weiß

Spinell

MgAl2O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
schwarz, farblos, rot, blau, grün, braun
Strichfarbe:
grauweiß
Opazität:
transparent bis durchscheinend bis opak
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Starovait

KCu5O(VO4)3

triklin

Farbe:
goldbraun, rötlichbraun
Strichfarbe:
gelbbraun
Glanz:
Halbmetallglanz
Bruch:
unregelmäig, uneben
Tenazität:
spröde
Referenzen:
Pekov, I.V., Zelenski, M.E., Yapaskurt, V.O., Polekhovsky, Y.S. and Murashko, M.N. (2012) Starovaite, IMA 2011-085. CNMNC Newsletter No. 12, February 2012, page 153; Mineralogical Magazine, 76, 151-155.
Bild zum Appetit anregen

Steklit

KAl(SO4)2

trigonal

Farbe:
farblos, weiß, grauweiß
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent

Svabit

Ca5(AsO4)3F

hexagonal

8.BN.05

Farbe:
farblos, grau, graugrün, gelblich weiß
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent
Referenzen:
Nadezhda V. Shchipalkina, Igor V. Pekov, Natalia V. Zubkova, Natalia N. Koshlyakova, Evgeny G. Sidorov: Natural forsterite strongly enriched by arsenic and phosphorus: chemistry, crystal structure, crystal morphology and zonation. Physics and Chemistry of Minerals Volume 46 Number 9 (2019) S. 889–898.

Sylvin

KCl

kubisch

3.AA.20

Farbe:
weiß, gelblich weiß, rötlichweiß, bläulichweiß, bräunlich weiß
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent
Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.

Tenorit

CuO

monoklin

4.AB.10

Farbe:
stahlgrau bis schwarz
Strichfarbe:
bräunlichschwarz
Glanz:
Metallglanz
Opazität:
opak
Referenzen:
Igor V. Pekov; Natalia V. Zubkova; Atali A. Agakhanov; Dmitry A. Ksenofontov; Leonid A. Pautov; Evgeny G. Sidorov; Sergey N. Britvin; Marina F. Vigasina; Dmitry Y. Pushcharovsky: New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. X. Edtollite, K2NaCu5Fe3+O2(AsO4)4, and alumoedtollite, K2NaCu5AlO2(AsO4)4 . Mineralogical Magazine Vol. 83, Nr. 4 (2019) S. 485-495.
Bild zum Appetit anregen

Thermaerogenit

CuAl2O4

kubisch

Referenzen:
Pekov, I.V., Sandalov, F.D., Koshlyakova, N.N., Polekhovsky, Y.S., Vigasina, M.F., Britvin, S.N. und Sidorov, E.G. (2018) Thermaerogenit, IMA 2018-021. CNMNC Rundschreiben Nr. 44, August 2018, Seite xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx.

Thénardit

Na2SO4

orthorhombisch

7.AC.25

Farbe:
weiß, grauweiß, gelblich weiß, rötlichweiß, bräunlich weiß
Strichfarbe:
weiß
Opazität:
transparent

Tilasit

CaMg(AsO4)F

monoklin

8.BH.10

Farbe:
violett grau, grün, grau, rosa braun
Opazität:
durchscheinend

Tolbachit

CuCl2

monoklin

3.AB.05

Farbe:
braun, goldbraun
Opazität:
opak

Tridymit

SiO2

orthorhombisch

4.DA.10

Farbe:
farblos, weiß, gelblich weiß, grau
Strichfarbe:
weiß
Glanz:
Glasglanz, möglicherweise Perlglanz auf {0001}
Opazität:
transparent bis durchscheinend
Bruch:
muschelig
Tenazität:
spröde

Udinait

NaMg4(VO4)3

tetragonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Koshlyakova, N.N., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Agakhanov, A.A., Turchkova, A.G., Britvin, S.N., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2018) Udinaite, IMA 2018-066. CNMNC Newsletter No. 45, October 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx.

Urusovit

CuAl[O|AsO4]

monoklin

8.BB.60

Farbe:
hellgrün
Strichfarbe:
weiß
Tenazität:
spröde

Vanthoffit

Na6Mg(SO4)4

monoklin

7.AC.05

Farbe:
farblos
Strichfarbe:
weiß

Vasilseverginit

Cu9O4(AsO4)2(SO4)

monoklin

Referenzen:
I.V., Britvin, S.N., Yapaskurt, V.O., Krivovichev, S.V., Vigasina, M.F. and Sidorov, E.G. (2015) Vasilseverginite, IMA 2015-083. CNMNC Newsletter No. 28, December 2015, page 1864; Mineralogical Magazine, 79, 1859–1864.
Bild zum Appetit anregen
© MinTreasure.com (Carsten Slotta)

Vergasovait

Cu3[O|SO4|(Mo,S)O4]

orthorhombisch

7.BB.30

Farbe:
olivgrün
Strichfarbe:
hellgelb
Bruch:
uneben
Tenazität:
spröde

Wrightit

K2Al2O(AsO4)2

orthorhombisch

Farbe:
gelb
Opazität:
transparent
Referenzen:
Shablinskii, A.P., Filatov, S.K., Vergasova, L.P., Avdontseva, E.Y. und Moskaleva, S.V. (2016) Wrightite, IMA 2015-120. CNMNC Newsletter No. 31, June 2016, page 692; Mineralogical Magazine, 80, 691–697.

Wulffit

K3NaCu4O2(SO4)4

orthorhombisch

Farbe:
dunkelgrün, smaragdgrün
Strichfarbe:
hellgrün
Glanz:
Glasglanz
Opazität:
transparent
Referenzen:
ekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Chukanov, N.V., Lykova, I.S., Sidorov, E.G. und Pushcharovsky, D.Y. (2013) Wulffite, IMA 2013-035. CNMNC Newsletter No. 17, October 2013, page 2998; Mineralogical Magazine, 77, 2997 - 3005.
Bild zum Appetit anregen

Yaroshevskit

Cu9O2(VO4)4Cl2

triklin

Farbe:
schwarz
Strichfarbe:
rötlichschwarz
Glanz:
Metallglanz
Opazität:
opak
Bruch:
uneben
Referenzen:
CNMNC Newsletter No. 13, June 2012, page 808; Mineralogical Magazine, 76, 807-817

Yurgensonit

K2SnTiO2(AsO4)2

orthorhombisch

Referenzen:
http://www.iaszk.sbras.ru/view_news.php?id_mat=271
Bild zum Appetit anregen
© Filenko R. A.

Yurmarinit

Na7(Fe3+,Mg,Cu)4(AsO4)6

trigonal

Referenzen:
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2013) Yurmarinite, IMA 2013-033. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2708; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.

Ziesit

Cu2V25+O7

monoklin

8.FA.10

Farbe:
schwarz-met.
Strichfarbe:
rotbraun
Bild zum Appetit anregen

Zincobradaczekit

NaZn2Cu2(AsO4)3

monoklin

Referenzen:
Pekov, IV, Lykova, IS, Koshlyakova, NN, Belakovskiy, DI, Vigasina, MF, Turchkova, AG, Britvin, SN, Sidorov, EG und Scheidl, KS (2016) Zincobradaczekite, IMA 2016-041. CNMNC Newsletter Nr 33 Oktober

Zincochromit

ZnCr2O4

kubisch

4.BB.05

Farbe:
bräunlichschwarz-met.

Zinkit

ZnO

hexagonal

4.AB.20

Farbe:
rot, orange, gelb, weiß
Strichfarbe:
orangegelb
Glanz:
Subdiamantglanz
Opazität:
transparent, durchscheinend bis opak
Bild zum Appetit anregen

Zubkovait

Ca3Cu3(AsO4)4

monoklin

Referenzen:
Pekov, I.V., Lykova, I.S., Agakhanov, A.A., Belakovskiy, D.I., Vigasina, M.F., Britvin, S.N., Turchkova, A.G., Sidorov, E.G. and Scheidl, K.S. (2018) Zubkovaite, IMA 2018-008. CNMNC Newsletter No 43, June 2018, page xxx; Mineralogical Magazine, 82, xxx-xxx
Bild zum Appetit anregen