'._('einklappen').'
 

Dana 8 Systematik

01 Native Elements and Alloys

01.03 Native Elements with semi-metallic and non-metallic elements

01.03.01 Arsenic group

Arsen As trigonal R3m 3m 01.03.01.01
Antimon Sb trigonal R3m 3m 01.03.01.02
Stibarsen SbAs trigonal R3m 3m 01.03.01.03
Wismut Bi trigonal R3m 3m 01.03.01.04
Stistait SnSb hexagonal 01.03.01.05

01.03.02

Arsenolamprit As orthorhombisch Bmab mmm 01.03.02.01
Pararsenolamprit As orthorhombisch Pmn21, P21nm mm2 01.03.02.02

01.03.03

Paradocrasit Sb2(Sb,As)2 monoklin C2 2 01.03.03.01

01.03.04

Selen Se trigonal P3121 32 01.03.04.01
Tellur Te trigonal P3221, P3121 32, 32 01.03.04.02

01.03.05 Sulfur Polymorph group

Rosickýit S monoklin P2/c 2/m 01.03.05.02

01.03.06 Carbon Polymorph group

Diamant C kubisch Fd3m m3m 01.03.06.01
Lonsdaleit C hexagonal P63/mmc 6/mmm 01.03.06.03
Chaoit C hexagonal P6/mmm 6/mmm 01.03.06.04

01.03.07

Silizium Si kubisch Fd3m m3m 01.03.07.01

01.03.09

Sinoit Si2N2O orthorhombisch Cmc21 mm2 01.03.09.01Mineralsystematik-Übersicht