'._('einklappen').'
 

Dana 8 Systematik

47 Vanadium Oxysalts

47.03 Vanadium Oxysalts (Hydrated)

47.03.01 Hewettite Group

Hewettit CaV65+O16·9H2O monoklin P21/m 2/m 47.03.01.01
Metahewettit CaV65+O16·3H2O monoklin A2/m 2/m 47.03.01.02
Barnesit (Na,Ca)2V65+O16·3H2O monoklin P2/m 2/m 47.03.01.03
Hendersonit Ca1.3(V5+,V4+)6O16·6H2O orthorhombisch Pnam, Pna21 mmm, mm2 47.03.01.04
Grantsit NaCa(V5+,V4+)6O16·4H2O monoklin C2/m 2/m 47.03.01.05

47.03.02 Straczekite Group

Straczekit (Ca,K,Ba)2(V5+,V4+)8O20·3H2O monoklin 47.03.02.01
Corvusit (Na,Ca)(V5+,V4+,Fe2+)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m 47.03.02.02
Bariandit Al0.6(V5+,V4+)8O20·9H2O monoklin C2/c 2/m 47.03.02.04
Bokit (Al,Fe,K)1.3(V5+,V4+,Fe3+)8O20·7.5H2O monoklin 47.03.02.05
Kazakhstanit Fe53+V34+V125+O39(OH)9·9H2O monoklin Cc, C2/c m, 2/m 47.03.02.06

47.03.03

Schubnelit Fe2-x3+(V5+,V4+)2O4(OH)4 triklin P1 1 47.03.03.01

47.03.04

Fervanit Fe3+4V5+4O16·5H2O monoklin 47.03.04.01

47.03.05

Bannermanit (Na,K)xVx4+V6-x5+O15 monoklin C2/m 2/m 47.03.05.01

47.03.06

Melanovanadit Ca(V25+V24+)O10·5H2O triklin P1 1 47.03.06.01Mineralsystematik-Übersicht