'._('einklappen').'
 

Hölzel Systematik

A Organische Verbindungen

A.A Salze von organischen Säuren

A.AA Oxalates

A.AA.1

Natroxalat Na2(C2O4) monoklin P2/c 2/m A.AA.100
Oxammit (NH4)2(C2O4)·H2O orthorhombisch P21212 222 A.AA.150

A.AA.2

Whewellit Ca(C2O4)·H2O monoklin P21/c 2/m A.AA.200
Weddellit Ca(C2O4)·2H2O tetragonal I4/m 4/m A.AA.210
Caoxit Ca[C2O4]·3H2O triklin P1 1 A.AA.220
Glushinskit Mg(C2O4)·2H2O monoklin C2/c 2/m A.AA.240
Lindbergit Mn[C2O4]·2H2O monoklin C2/c 2/m A.AA.250
Humboldtin Fe2+(C2O4)·2H2O monoklin C2/c 2/m A.AA.260
Moolooit Cu2+(C2O4)·0.5 H2O orthorhombisch Pnnm mmm A.AA.280

A.AA.3

Stepanovit NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O trigonal A.AA.300
Zhemchuzhnikovit NaMg(Al,Fe3+)(C2O4)3·8H2O trigonal A.AA.310
Minguzzit K3Fe3+(C2O4)3·3H2O monoklin P21/c 2/m A.AA.340
Wheatleyit Na2Cu(C2O4)2·2H2O triklin P1 1 A.AA.360

A.AA.4

Novgorodovait Ca2[Cl2|C2O4]·2H2O monoklin I2/m 2/m A.AA.400

A.AA.5

Levinsonit-(Y) YAl(SO4)2(C2O4)·12H2O monoklin P2/n 2/m A.AA.500
Zugshunstit-(Ce) (Ce,Nd)Al[(SO4)2|C2O4]·12H2O monoklin C2/c 2/m A.AA.510
Coskrenit-(Ce) (Ce,Nd,La)2[(SO4)2|C2O4]·8H2O triklin P1, P1 1, 1 A.AA.530

A.AA.6 Other organic acids

Ernstburkeit Mg(CH3SO3)2·12H2O trigonal R3 3 A.AA.600Mineralsystematik-Übersicht