'._('einklappen').'
 

Lapis-Systematik

IV OXIDE

IV/G Vanadiumoxide (Polyvanadate mit V4+/5+)

IV/G.01 Gruppenvanadate

Postit Mg(H2O)6Al2(OH)2(H2O)8(V10O28)·13H2O orthorhombisch Pccn mmm IV/G.01-001
Rakovanit Na3H3(V10O28)·15H2O monoklin P21/n 2m IV/G.01-003
Gunterit Na4(H2O)16(H2V10O28)·6H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.01-004
Lasalit Na2Mg2(V10O28)·20H2O monoklin IV/G.01-005
Huemulit Na4MgV10O28·24 H2O triklin P1, P1 1, 1 IV/G.01-010
Hughesit Na3Al(V5+10O28)·22H2O triklin P1 1 IV/G.01-015
Hummerit KMgV55+O14·8H2O triklin P1 1 IV/G.01-020
Kokinosit Na2Ca2(V10O28)·24H2O triklin P1 1 IV/G.01-025
Ronneburgit K2Mn2+[V4O12] monoklin P21/n 2/m IV/G.01-025
Magnesiopascoit Ca2Mg[V10O28]·16H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.01-028
Pascoit Ca3V5+10O28·17H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.01-030
Sherwoodit Ca4.5AlV4+2V5+12O40·28H2O tetragonal I41/amd 4/mmm IV/G.01-040

IV/G.02 Anhang (unklassifiziert)

Vanoxit [V44+V25+O13]·8H2O IV/G.02-010

IV/G.03

Kazakhstanit Fe53+V34+V125+O39(OH)9·9H2O monoklin Cc, C2/c m, 2/m IV/G.03-010

IV/G.04

Vanalit NaAl8V10O38·30H2O monoklin P2/m 2/m IV/G.04-010

IV/G.06

Uvanit U26+V65+O21·15H2O orthorhombisch IV/G.06-010
Rauvit Ca(UO2)2V105+O28·16H2O IV/G.06-020

IV/G.07 Kettenvanadate mit [V2O6] 2-

Navajoit (V5+,Fe3+)10O24·12H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.07-010
Ankinovichit (Ni,Zn)Al4[(OH)12|V25+O6].2½ H2O monoklin P21/n 2/m IV/G.07-015
Alvanit ZnAl4(V5+O3)2(OH)12·2H2O monoklin P21/n 2/m IV/G.07-020
Munirit NaV5+O3·1.9H2O monoklin P21/a 2/m IV/G.07-030
Metamunirit NaV5+O3 orthorhombisch Pnma mmm IV/G.07-040
Dickthomssenit Mg[V25+O6]·7H2O monoklin C2/c 2/m IV/G.07-045
Ansermetit MnV2O6 · 4 H2O monoklin C2/c 2/m IV/G.07-048
Rossit CaV2O6·4H2O triklin P1 1 IV/G.07-050
Metarossit CaV2O6·2H2O triklin P1 1 IV/G.07-060
Delrioit CaSrV2O6(OH)2·3 H2O monoklin Ia, I2/a m, 2/m IV/G.07-070
Metadelrioit CaSrV2O6(OH)2 triklin P1, P1 1, 1 IV/G.07-080

IV/G.08 Schichtvanadate

Häggit V2O2(OH)3 monoklin C2/m 2/m IV/G.08-010
Doloresit V4+3O4(OH)4 monoklin C2/m 2/m IV/G.08-020
Duttonit V4+O(OH)2 monoklin I2/c 2/m IV/G.08-030
Lenoblit V4+2O4·2H2O orthorhombisch P212121 222 IV/G.08-040

IV/G.09 Schichtvanadate, als typische Vanadiumbronzen

Shcherbinait V2O5 orthorhombisch Pmmn mmm IV/G.09-010
Cavoit Ca[V34+O7] orthorhombisch Pnam mmm IV/G.09-020
Bassoit SrV3O7·4H2O monoklin P21/m 2/m IV/G.09-030

IV/G.10 Schichtvanadate, als typische Vanadiumbronzen

Melanovanadit Ca(V25+V24+)O10·5H2O triklin P1 1 IV/G.10-010

IV/G.11 Schichtvanadate, als typische Vanadiumbronzen

Bariandit Al0.6(V5+,V4+)8O20·9H2O monoklin C2/c 2/m IV/G.11-010
Bokit (Al,Fe,K)1.3(V5+,V4+,Fe3+)8O20·7.5H2O monoklin IV/G.11-020
Straczekit (Ca,K,Ba)2(V5+,V4+)8O20·3H2O monoklin IV/G.11-030
Fernandinit (Ca,Na,K)0.9(V5+,V4+,Fe2+,Ti)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.11-035
Corvusit (Na,Ca)(V5+,V4+,Fe2+)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.11-040

IV/G.12 Schichtvanadate, als typische Vanadiumbronzen

Barnesit (Na,Ca)2V65+O16·3H2O monoklin P2/m 2/m IV/G.12-010
Grantsit NaCa(V5+,V4+)6O16·4H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.12-020
Hendersonit Ca1.3(V5+,V4+)6O16·6H2O orthorhombisch Pnam, Pna21 mmm, mm2 IV/G.12-030
Hewettit CaV65+O16·9H2O monoklin P21/m 2/m IV/G.12-040
Metahewettit CaV65+O16·3H2O monoklin A2/m 2/m IV/G.12-050

IV/G.13 Gerüstvanadate

Bannermanit (Na,K)xVx4+V6-x5+O15 monoklin C2/m 2/m IV/G.13-010
Phosphovanadylit-Ba (Ba,Ca)0.5[(PO4)2|(V4+,Al)4(OH,O)8]·12H2O kubisch I43m 43m IV/G.13-020


Literatur / Quellangabe

Weiß, Stefan - Das Große Lapis-MineralienverzeichnisMineralsystematik-Übersicht