'._('einklappen').'
 

Lapis-Systematik

IX ORGANISCHE VERBINDUNGEN

IX/A Salze organischer Säuren

IX/A.01 Oxalate [C2O4] 2-

Natroxalat Na2(C2O4) monoklin P2/c 2/m IX/A.01-005
Whewellit Ca(C2O4)·H2O monoklin P21/c 2/m IX/A.01-010
Weddellit Ca(C2O4)·2H2O tetragonal I4/m 4/m IX/A.01-020
Caoxit Ca[C2O4]·3H2O triklin P1 1 IX/A.01-025
Novgorodovait Ca2[Cl2|C2O4]·2H2O monoklin I2/m 2/m IX/A.01-028
Oxammit (NH4)2(C2O4)·H2O orthorhombisch P21212 222 IX/A.01-030
Glushinskit Mg(C2O4)·2H2O monoklin C2/c 2/m IX/A.01-040
Humboldtin Fe2+(C2O4)·2H2O monoklin C2/c 2/m IX/A.01-050
Lindbergit Mn[C2O4]·2H2O monoklin C2/c 2/m IX/A.01-055
Minguzzit K3Fe3+(C2O4)3·3H2O monoklin P21/c 2/m IX/A.01-060
Zhemchuzhnikovit NaMg(Al,Fe3+)(C2O4)3·8H2O trigonal IX/A.01-070
Stepanovit NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O trigonal IX/A.01-080
Moolooit Cu2+(C2O4)·0.5 H2O orthorhombisch Pnnm mmm IX/A.01-090
Wheatleyit Na2Cu(C2O4)2·2H2O triklin P1 1 IX/A.01-100
Antipinit KNa3Cu2(C2O4)4 triklin P1 1 IX/A.01-102
Chanabayait Cu2(N3C2H2)2Cl(NH3,Cl,H2О,☐)4 orthorhombisch Imma mmm IX/A.01-102
Deveroit-(Ce) Ce2(C2O4)3·10H2O monoklin P21/c 2/m IX/A.01-105
Coskrenit-(Ce) (Ce,Nd,La)2[(SO4)2|C2O4]·8H2O triklin P1, P1 1, 1 IX/A.01-110
Levinsonit-(Y) YAl(SO4)2(C2O4)·12H2O monoklin P2/n 2/m IX/A.01-120
Zugshunstit-(Ce) (Ce,Nd)Al[(SO4)2|C2O4]·12H2O monoklin C2/c 2/m IX/A.01-130

IX/A.02 Andere organische Salze, u.a. Mellate, Citrate und Acetate

Dashkovait Mg[HCOO]2 monoklin P21/c 2/m IX/A.02-003
Formicait Ca[HCOO]2 tetragonal P41212 422 IX/A.02-005
Mellit Al2C6(COO)6·16H2O tetragonal I41/acd 4/mmm IX/A.02-010
Hoganit Cu[CH3COO]2·H2O monoklin C2/c 2/m IX/A.02-016
Paceit CaCu[CH3COO]4·6H2O tetragonal I4/m 4/m IX/A.02-018
Calclacit CaCl2·Ca(C2H3O2)2·10 H2O monoklin P21/a 2/m IX/A.02-020
Earlandit Ca3(C6H5O7)2·4H2O monoklin IX/A.02-030
Kafehydrocyanit K4Fe2+(CN)6·3H2O tetragonal I41/a 4/m IX/A.02-040
Abelsonit NiC31H32N4 triklin P1 1 IX/A.02-060
Joanneumit Cu(C3N3O3H2)2(NH3)2 triklin P1 1 IX/A.02-080

IX/A.03 Methansulfonate

Ernstburkeit Mg(CH3SO3)2·12H2O trigonal R3 3 IX/A.03-010


Literatur / Quellangabe

Weiß, Stefan - Das Große Lapis-MineralienverzeichnisMineralsystematik-Übersicht