'._('einklappen').'
 

Lapis-Systematik

V NITRATE, CARBONATE UND BORATE

V/G Inselborate

V/G.01 [BO3] 3--Inseln

Kotoit Mg3B2O6 orthorhombisch Pnmn mmm V/G.01-010
Jimboit Mn3B2O6 orthorhombisch Pnmn mmm V/G.01-020
Takedait Ca3[BO3]2 trigonal R3c 3m V/G.01-030

V/G.02 [BO3] 3--Inseln

Nordenskiöldin CaSnB2O6 trigonal R3 3 V/G.02-010
Tusionit MnSn4+(BO3)2 trigonal R3 3 V/G.02-020

V/G.03 [BO3] 3--Inseln

Pertsevit-(F) Mg2[(F,OH)0.5-1|(BO3,SiO4)] orthorhombisch Pna21 mm2 V/G.03-005
Pertsevit-(OH) Mg2(BO3)(OH) orthorhombisch Pnma mmm V/G.03-007
Warwickit (Mg,Ti,Fe,Cr,Al)2O(BO3) orthorhombisch Pnam mmm V/G.03-010
Yuanfuliit Mg(Fe3+,Al)[O|BO3] orthorhombisch Pnma mmm V/G.03-015
Pinakiolith (Mg,Mn2+)2(Mn3+,Sb3+)BO5 monoklin C2/m 2/m V/G.03-020
Aluminomagnesiohulsit Mg2(Al,Mg,Sn)O2(BO3) monoklin P2/m 2/m V/G.03-025
Magnesiohulsit (Mg,Fe2+)2(Fe3+,Sn4+,Mg)BO5 monoklin P2/m 2/m V/G.03-030
Hulsit (Fe2+,Mg)2(Fe3+,Sn)BO5 monoklin P2/m 2/m V/G.03-040

V/G.04 [BO3] 3--Inseln; Ludwigit-Gruppe

Ludwigit Mg2Fe3+BO5 orthorhombisch Pbam mmm V/G.04-010
Vonsenit Fe2+2Fe3+O2(BO3) orthorhombisch Pbam mmm V/G.04-020
Azoproit Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3) orthorhombisch Pbam mmm V/G.04-030
Fredrikssonit Mg2(Mn3+,Fe3+)O2BO3 orthorhombisch Pbam mmm V/G.04-040
Bonaccordit Ni2Fe3+BO5 orthorhombisch Pbam mmm V/G.04-050
Orthopinakiolith Mg2Mn3+O2(BO3) orthorhombisch Pnnm mmm V/G.04-060
Chestermanit Mg2(Fe3+,Mg,Al,Sb5+)O2(BO3) orthorhombisch Pbam mmm V/G.04-070
Takéuchiit Mg2Mn3+O2(BO3) orthorhombisch Pnnm mmm V/G.04-080
Blatterit (Mn2+,Mg)35(Mn3+,Fe3+)9Sb55+[O2|BO3]16 orthorhombisch Pnnm mmm V/G.04-090
Gaudefroyit Ca4Mn3-x3+(BO3)3(CO3)(O,OH)3 hexagonal P63 6 V/G.04-100

V/G.05 [BO3] 3--Inseln

Fluoborit Mg3(BO3)(F,OH)3 hexagonal P63/m 6/m V/G.05-010
Hydroxylborit Mg3(BO3)(OH)3 hexagonal P63/m 6/m V/G.05-015
Karlit (Mg,Al)6(BO3)3(OH,Cl)4 orthorhombisch P21212 222 V/G.05-020
Jacquesdietrichit Cu2[BO(OH)2](OH)3 orthorhombisch Pnma mmm V/G.05-025
Jeremejewit Al6B5O15(F,OH)3 hexagonal P63/m 6/m V/G.05-030
Painit CaZrBAl9O18 hexagonal P63/m 6/m V/G.05-040

V/G.06 [BO3] 3--Inseln

Berborit Be2(BO3)(OH,F)·H2O trigonal P3 3 V/G.06-010
Wightmanit Mg5(BO3)O(OH)5·2H2O monoklin I2/m 2/m V/G.06-020
Shabynit Mg5(BO3)(Cl,OH)2(OH)5·4H2O monoklin V/G.06-030
Canavesit Mg2(CO3)(HBO3)·5H2O monoklin V/G.06-040
Sakhait Ca48Mg16Al(SiO3OH)4(CO3)16(BO3)28 ·(H2O)3(HCl)3 kubisch Fd3m m3m V/G.06-050
Qilianshanit NaH4[CO3|BO3]·2 H2O monoklin C2 2 V/G.06-060

V/G.07 [BO4] 5-- und [B(OH)4] 1--Tetraeder

Sinhalit MgAlBO4 orthorhombisch Pbnm mmm V/G.07-010
Pseudosinhalit Mg2Al3[O|OH|(BO4)2] monoklin P21/c 2/m V/G.07-012
Schiavinatoit (Nb,Ta)(BO4) tetragonal I41/amd 4/mmm V/G.07-015
Béhierit (Ta,Nb)BO4 tetragonal I41/amd 4/mmm V/G.07-020

V/G.08 [BO4] 5-- und [B(OH)4] 1--Tetraeder

Bandylith CuB(OH)4Cl tetragonal P4/n 4/m V/G.08-010
Teepleit Na2B(OH)4Cl tetragonal P4/nmm 4/mmm V/G.08-020
Cahnit Ca2B(AsO4)(OH)4 tetragonal I4 4 V/G.08-030

V/G.09 [BO4] 5-- und [B(OH)4] 1--Tetraeder

Frolovit CaB2(OH)8 triklin P1 1 V/G.09-010
Henmilit Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4 triklin P1 1 V/G.09-020

V/G.10 [BO4] 5-- und [B(OH)4] 1--Tetraeder

Hexahydroborit Ca[B(OH)4]2·2H2O monoklin P2/c, I2/c 2/m, 2/m V/G.10-020
Carboborit Ca2Mg[B(OH)4]2(CO3)2·4H2O monoklin P21/n 2/m V/G.10-030
Imayoshiit Ca3Al(CO3)[B(OH)4](OH)6・12H2O hexagonal P63 6 V/G.10-040

V/G.11 [BO4] 5-- und [B(OH)4] 1--Tetraeder

Sulfoborit Mg3B2(SO4)(OH)8(OH,F)2 orthorhombisch Pnma mmm V/G.11-010
Seamanit Mn3(PO4)B(OH)6 orthorhombisch Pbnm mmm V/G.11-020

V/G.12 [BO4] 5-- und [B(OH)4] 1--Tetraeder

Moydit-(Y) Y(CO3)B(OH)4 orthorhombisch Pbca mmm V/G.12-010


Literatur / Quellangabe

Weiß, Stefan - Das Große Lapis-MineralienverzeichnisMineralsystematik-Übersicht