'._('einklappen').'
 

Strunz 9 Systematik

1 Elemente (Metalle, intermetallische Legierungen, Metalloide u. Nichtmetalle, Carbide, Silicide, Nitride u. Phosphide)

1.A Metalle und intermetallische Legierungen

1.AG PGE(Platin-Gruppen-Elemente)-Metall-Legierungen

1.AG. PGE(Platin-Gruppen-Elemente)-Metall-Legierungen

Nielsenit PdCu3 tetragonal P4mm 4mm
Norilskit (Pd,Ag)7Pb4 trigonal P3121 32
Kitagohait Pt7Cu kubisch Fm3m m3m
Bortnikovit Pd4Cu3Zn tetragonal P4/mmm 4/mmm
Orthocuproplatin Pt3Cu orthorhombisch Cmmm mmm

1.AG.05 Hexaferrum-Gruppe

Hexaferrum (Fe,Os,Ru,Ir) hexagonal P63/mmc 6/mmm
Hexamolybdän (Mo,Ru,Fe,Ir,Os) hexagonal P63/mmc 6/mmm

1.AG.10 Zvyagintsevit-Gruppe

Atokit (Pd,Pt)3Sn kubisch Fm3m m3m
Rustenburgit Pt3Sn kubisch Fm3m m3m
Zvyagintsevit Pd3Pb kubisch Pm3m m3m

1.AG.15 Taimyrit-Gruppe

Taimyrit-I (Pd,Cu,Pt)3Sn orthorhombisch
Tatyanait (Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4 orthorhombisch Pmm2, P222, Pmmm mm2, 222, mmm

1.AG.20 Paolovit-Gruppe

Cabriit Pd2SnCu orthorhombisch Pmmm mmm
Paolovit Pd2Sn orthorhombisch Pbnm mmm

1.AG.25 Stannopalladinit-Gruppe

Plumbopalladinit Pd3Pb2 hexagonal P63/mmc 6/mmm
Stannopalladinit Pd3Sn2 hexagonal P63/mmc 6/mmm

1.AG.35 Isoferroplatin-Gruppe

Chengdeit Ir3Fe kubisch Pm3m m3m
Isoferroplatin Pt3Fe kubisch Pm3m m3m

1.AG.40 Tetraferroplatin-Gruppe

Tulameenit Pt(Cu,Fe) tetragonal P4/mmm 4/mmm
Tetraferroplatin PtFe tetragonal P4/mmm 4/mmm
Ferronickelplatin Pt2FeNi tetragonal P4/mmm 4/mmm

1.AG.45 Skaergaardit-Gruppe

Hongshiit PtCu hexagonal
Skaergaardit PdCu kubisch Pm3m m3m
Michitoshiit-(Cu) Rh(Cu1-xGex) 0 kubisch Pm3m m3m

1.AG.50 Yixunit-Gruppe

Yixunit Pt3In kubisch Pm3m m3m

1.AG.55 Damiaoit-Gruppe

Damiaoit PtIn2 kubisch Fm3m m3m

1.AG.60 Niggliit-Gruppe

Niggliit PtSn hexagonal P63/mmc 6/mmmMineralsystematik-Übersicht