'._('einklappen').'
 

Mineralklasse IV/G - Vanadiumoxide (mit V4+/5+)

Strunz 8 Systematik

IV Oxide

IV/G Vanadiumoxide (mit V4+/5+)

IV/G.01

Huemulit Na4MgV10O28·24 H2O triklin P1, P1 1, 1 IV/G.01-10
Hummerit KMgV55+O14·8H2O triklin P1 1 IV/G.01-20
Ronneburgit K2Mn2+[V4O12] monoklin P21/n 2/m IV/G.01-25
Pascoit Ca3V5+10O28·17H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.01-30
Sherwoodit Ca4.5AlV4+2V5+12O40·28H2O tetragonal I41/amd 4/mmm IV/G.01-40

IV/G.02

Vanoxit [V44+V25+O13]·8H2O IV/G.02-10
Kazakhstanit Fe53+V34+V125+O39(OH)9·9H2O monoklin Cc, C2/c m, 2/m IV/G.02-10

IV/G.04

Vanalit NaAl8V10O38·30H2O monoklin P2/m 2/m IV/G.04-10

IV/G.06

Uvanit U26+V65+O21·15H2O orthorhombisch IV/G.06-10
Rauvit Ca(UO2)2V105+O28·16H2O IV/G.06-20

IV/G.07

Navajoit (V5+,Fe3+)10O24·12H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.07-10
Ankinovichit (Ni,Zn)Al4[(OH)12|V25+O6].2½ H2O monoklin P21/n 2/m IV/G.07-15
Alvanit ZnAl4(V5+O3)2(OH)12·2H2O monoklin P21/n 2/m IV/G.07-20
Munirit NaV5+O3·1.9H2O monoklin P21/a 2/m IV/G.07-30
Metamunirit NaV5+O3 orthorhombisch Pnma mmm IV/G.07-40
Dickthomssenit Mg[V25+O6]·7H2O monoklin C2/c 2/m IV/G.07-45
Rossit CaV2O6·4H2O triklin P1 1 IV/G.07-50
Metarossit CaV2O6·2H2O triklin P1 1 IV/G.07-60
Delrioit CaSrV2O6(OH)2·3 H2O monoklin Ia, I2/a m, 2/m IV/G.07-70
Metadelrioit CaSrV2O6(OH)2 triklin P1, P1 1, 1 IV/G.07-80

IV/G.08

Häggit V2O2(OH)3 monoklin C2/m 2/m IV/G.08-10
Doloresit V4+3O4(OH)4 monoklin C2/m 2/m IV/G.08-20
Duttonit V4+O(OH)2 monoklin I2/c 2/m IV/G.08-30
Lenoblit V4+2O4·2H2O orthorhombisch P212121 222 IV/G.08-40

IV/G.09

Shcherbinait V2O5 orthorhombisch Pmmn mmm IV/G.09-10
Cavoit Ca[V34+O7] orthorhombisch Pnam mmm IV/G.09-20

IV/G.10

Melanovanadit Ca(V25+V24+)O10·5H2O triklin P1 1 IV/G.10-10

IV/G.11

Bariandit Al0.6(V5+,V4+)8O20·9H2O monoklin C2/c 2/m IV/G.11-10
Bokit (Al,Fe,K)1.3(V5+,V4+,Fe3+)8O20·7.5H2O monoklin IV/G.11-20
Straczekit (Ca,K,Ba)2(V5+,V4+)8O20·3H2O monoklin IV/G.11-30
Fernandinit (Ca,Na,K)0.9(V5+,V4+,Fe2+,Ti)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.11-35
Corvusit (Na,Ca)(V5+,V4+,Fe2+)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.11-40

IV/G.12

Barnesit (Na,Ca)2V65+O16·3H2O monoklin P2/m 2/m IV/G.12-10
Grantsit NaCa(V5+,V4+)6O16·4H2O monoklin C2/m 2/m IV/G.12-20
Hendersonit Ca1.3(V5+,V4+)6O16·6H2O orthorhombisch Pnam, Pna21 mmm, mm2 IV/G.12-30
Hewettit CaV65+O16·9H2O monoklin P21/m 2/m IV/G.12-40
Metahewettit CaV65+O16·3H2O monoklin A2/m 2/m IV/G.12-50

IV/G.13

Bannermanit (Na,K)xVx4+V6-x5+O15 monoklin C2/m 2/m IV/G.13-10
Phosphovanadylit-Ba (Ba,Ca)0.5[(PO4)2|(V4+,Al)4(OH,O)8]·12H2O kubisch I43m 43m IV/G.13-20

IV/G.7

Ansermetit MnV2O6 · 4 H2O monoklin C2/c 2/m IV/G.7-48

Weitere Mineralien

Alphabetisch A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige
nach "Strunz 8. Edition"-Systematik I II III IV V VI VII VIII IX
nach "Strunz 9. Edition"-Systematik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10