'._('einklappen').'
 

Mineralklasse V/B - Wasserfreie Carbonate, ohne fremde Anionen

Strunz 8 Systematik

V Carbonate und Borate

V/B Wasserfreie Carbonate, ohne fremde Anionen

V/B.01

Zabuyelit Li2CO3 monoklin C2/c 2/m V/B.01-10
Nahcolith NaHCO3 monoklin P21/c 2/m V/B.01-20
Kalicinit KH[CO3] monoklin P21/a 2/m V/B.01-30
Teschemacherit (NH4)HCO3 orthorhombisch Pccn mmm V/B.01-40
Natrit Na2CO3 monoklin C2/m 2/m V/B.01-50
Wegscheiderit Na5(CO3)(HCO3)3 triklin P1 1 V/B.01-60

V/B.02 Calcit Gruppe

Vaterit CaCO3 hexagonal P63/mmc 6/mmm V/B.02-10
Calcit CaCO3 trigonal R3c 3m V/B.02-20
Magnesit MgCO3 trigonal R3c 3m V/B.02-30
Siderit Fe2+CO3 trigonal R3c 3m V/B.02-40
Rhodochrosit Mn(CO3) trigonal R3c 3m V/B.02-50
Smithsonit ZnCO3 trigonal R3c 3m V/B.02-60
Sphärocobaltit CoCO3 trigonal R3c 3m V/B.02-70
Gaspéit (Ni,Mg,Fe2+)CO3 trigonal R3c 3m V/B.02-80
Otavit CdCO3 trigonal R3c 3m V/B.02-90

V/B.03 Dolomit-Gruppe

Dolomit CaMg(CO3)2 trigonal R3 3 V/B.03-10
Ankerit Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2 trigonal R3 3 V/B.03-20
Kutnohorit CaMn2+(CO3)2 trigonal R3 3 V/B.03-30
Minrecordit CaZn(CO3)2 trigonal R3 3 V/B.03-40
Norsethit BaMg(CO3)2 trigonal R3m 3m V/B.03-50
Ewaldit Ba(Na,Ca,Y,Ce,K)(CO3)2·2.6H2O hexagonal P63mc 6mm V/B.03-60
Huntit CaMg3(CO3)4 trigonal R32 32 V/B.03-70
Benstonit (Ba,Sr)6(Ca,Mn)6Mg(CO3)13 trigonal R3 3 V/B.03-80

V/B.04 Aragonit Gruppe

Aragonit CaCO3 orthorhombisch Pmcn mmm V/B.04-10
Strontianit SrCO3 orthorhombisch Pmcn mmm V/B.04-20
Witherit BaCO3 orthorhombisch Pmcn mmm V/B.04-30
Cerussit PbCO3 orthorhombisch Pmcn mmm V/B.04-40
Alstonit BaCa(CO3)2 triklin C1, C1 1, 1 V/B.04-50
Barytocalcit BaCa(CO3)2 monoklin P21/m 2/m V/B.04-60
Olekminskit Sr(Sr,Ca,Ba)(CO3)2 trigonal P321 32 V/B.04-65
Paralstonit BaCa(CO3)2 trigonal P321 32 V/B.04-70

V/B.05

Juangodoyit Na2Cu(CO3)2 monoklin P21/a 2/m V/B.05-005
Eitelit Na2Mg(CO3)2 trigonal R3 3 V/B.05-010
Nyerereit Na2Ca(CO3)2 orthorhombisch Cmc21 mm2 V/B.05-020
Natrofairchildit Na2Ca(CO3)2 hexagonal V/B.05-030
Gregoryit (Na2,K2,Ca)CO3 hexagonal P63mc 6mm V/B.05-040
Fairchildit K2Ca(CO3)2 hexagonal P63/mmc 6/mmm V/B.05-050
Zemkorit (Na,K)2Ca(CO3)2 hexagonal P63mc, P62c, P63/mmc 6mm, 6m2, 6/mmm V/B.05-055
Bütschliit K2Ca(CO3)2 trigonal R3m 3m V/B.05-060
Shortit Na2Ca2(CO3)3 orthorhombisch Amm2 mm2 V/B.05-070
Sahamalith-(Ce) (Mg,Fe2+)Ce2(CO3)4 monoklin P21/a 2/m V/B.05-080
Rémondit-(Ce) Na3(Ce,Ca,Na)3(CO3)5 monoklin P21 2 V/B.05-090
Rémondit-(La) Na3(La,Ca,Na)3(CO3)5 monoklin P21 2 V/B.05-092
Petersenit-(Ce) (Na,Ca)4(Ce,La,Nd,Sr)2(CO3)5 monoklin P21 2 V/B.05-095
Calcioburbankit Na3(Ca,Ce,La,Sr)3(CO3)5 hexagonal P63mc 6mm V/B.05-098
Burbankit (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 hexagonal P63mc 6mm V/B.05-100
Khanneshit (NaCa)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5 hexagonal P63mc 6mm V/B.05-110
Sanrománit Na2CaPb3(CO3)5 hexagonal P63mc 6mm V/B.05-115
Carbocernait (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2 orthorhombisch Pmc21 mm2 V/B.05-120

V/B.06

Paratooit-(La) (La,Ca,Na,Sr)6Cu(CO3)8 orthorhombisch Pmmm, P2221 mmm, 222 V/B.06-20

Weitere Mineralien

Alphabetisch A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sonstige
nach "Strunz 8. Edition"-Systematik I II III IV V VI VII VIII IX
nach "Strunz 9. Edition"-Systematik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10