'._('einklappen').'
 

Chibiny - Чъибинй

Transskription: Chibiny (Deutsch), Khibiny (englisch)

Mineralien (Anzahl: 587)

?

Hinweis

- Klicke auf ein oder mehrere Elemente um Mineralien mit Deiner Auswahl anzuzeigen. Die ausgewählten Elemente werden durch einen grünen Hintergrund angezeigt.

- Klicke zweimal auf ein Element um dieses Element auszuschließen. Die Auswahl wird durch grünen Hintergrund mit rot, durchgestrichenem Text angezeigt.

ZurücksetzenAgAlAsAuBBaBeCCaCeClCoCrCuDyFFeHIKLaLiMgMnMoNNaNbNdNiOPPbPdSSbSiSnSrTaTeThTiUVWYZnZr
Aegirinr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))

Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845. (Appeared or available online: 14. Juni 2016)
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
54 BM
Albitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
31M
Alexkhomyakovit (TL)r
Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Lykova, I.S., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Turchkova, A.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Alexkhomyakovite, IMA 2015-013. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 534; Mineralogical Magazine, 79, 529-535.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Arfvedsonitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
18M
Astrophyllitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
30 BM
Belovit-(Ce)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)

Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
8 BM
Belovit-(La) (TL)r
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
6M
Burbankitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
8 BM
Burovait-Ca (TL)r
Neue Mineralien, IMA-WEB-Seite April 2008
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Khibinpakhkchorr)
1 BM
Calciomurmanit (TL)r
Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva)

Lykova, I.S., Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Yapaskurt, V.O., Zubkova, N.V., Britvin, S.N. and Giester, G. (2015) Calciomurmanite, IMA 2014-103. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 530; Mineralogical Magazine, 79, 529-535.

Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845. (Appeared or available online: 14. Juni 2016)
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
2M
Carbobystrit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.

Neue Mineralien - IMA WEB Seite - Juli 2009
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Chirvinskyit (TL)r
Yakovenchuk,V.N., Pakhomovsky, Y.A., Panikirovskii, T.L., Zolotarev, A.A., Mikhailova, J.A., Bocharov, V.N., Krivovichev, S.V. and Ivanyuk, G.Y. (2016) Chirvinskyite, IMA 2016-051. CNMNC Newsletter No. 33, October 2016, page 1140; Mineralogical Magazine, 80, 1135–1144.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Takhtarvumchorr)
1 BM
Chlorbartonit (TL)r
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
2 BM
Davinciit (TL)r
Khomyakov, A.P., Nechelyustov, G.N., Rastsvetaeva, R.K. and Rozenberg, K.A. (2011) Davinciite, IMA 2011-019. CNMNC Newsletter No. 10, October 2011, page 2552
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr)
1M
Delhayelithr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
6 BM
Delindeitr
Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
5 BM
Djerfisheritr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
8 BM
Eirikitr
https://www.mindat.org/loc-2683.html
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
1M
Ekplexit (TL)r
Pekov, I.V., Yapaskurt, V.O. and Polekhovsky, Y.S. (2012) Ekplexite, IMA 2011-082. CNMNC Newsletter No. 12, February 2012, page 152; Mineralogical Magazine, 76, 151-155
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kaskasnyunchorr)
1M
Elpasolithr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Epididymitr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
11 BM
Ershovit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
4 BM
Fayalitr
Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Y., Pakhomovsky, Y.A., Men’shikov, Y.P., Konopleva, N.G., and Korchak, Y.A. (2008):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
6M
Ferro-Ferri-Nybøitr
Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Y., Pakhomovsky, Y.A., Men’shikov, Y.P., Konopleva, N.G., and Korchak, Y.A. (2008):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
2M
Fivegit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
1 BM
Fluorapatitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
32M
Fluorcaphit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
4 BM
Fluoritr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
22 BM
Gaidonnayitr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
7M
Galenitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
19M
Henrymeyeritr
Ivanyuk, G.Y., Pakhomovsky, Y.A., Konopleva, N.G., Yakovenchuk, V.N., Men’shikov, Y.P., and Mikhailova, Y.A. (2007):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
3M
Hydrodelhayelith (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
5 BM
Hydroxylapatitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
2M
Ilmenitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
23 BM
Ilyukhinit (TL)r
Chukanov, N.V., Rastsvetaeva, R.K., Rozenberg, K.A., Aksenov, S.M., Pekov, I.V., Belakovskiy, D.I. and Kristiansen, R. (2015) Ilyukhinite, IMA 2015-065. CNMNC Newsletter No.28, December 2015, page1860; Mineralogical Magazine, 79, 1859–1864.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr)
1M
Ivanyukit-Cu (TL)r
Yakovenchuk, Victor N., Nikolaev, Alexander P. et al.: Ivanyukite-Na-T, ivanyukite-Na-C, ivanyukite-K, and ivanyukite-Cu: New microporous titanosilicates from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia) and crystal structure of ivanyukite-Na-T. American Mineralogist 94 (2009) S.1450-1458.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Ivanyukit-K (TL)r
Yakovenchuk, Victor N., Nikolaev, Alexander P. et al.: Ivanyukite-Na-T, ivanyukite-Na-C, ivanyukite-K, and ivanyukite-Cu: New microporous titanosilicates from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia) and crystal structure of ivanyukite-Na-T. American Mineralogist 94 (2009) S.1450-1458.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Ivanyukit-Na (TL)r
Yakovenchuk, Victor N., Nikolaev, Alexander P. et al.: Ivanyukite-Na-T, ivanyukite-Na-C, ivanyukite-K, and ivanyukite-Cu: New microporous titanosilicates from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia) and crystal structure of ivanyukite-Na-T. American Mineralogist 94 (2009) S.1450-1458.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1 BM
Ivanyukit-Na-T (TL) (Poly.: Ivanyukit-Na)r
Yakovenchuk, Victor N., Nikolaev, Alexander P. et al.: Ivanyukite-Na-T, ivanyukite-Na-C, ivanyukite-K, and ivanyukite-Cu: New microporous titanosilicates from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia) and crystal structure of ivanyukite-Na-T. American Mineralogist 94 (2009) S.1450-1458.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Kalborsit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
5M
Kalifeldspat (Var.: Feldspat)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
1M
Kamenevit (TL)r
Pekov, Igor V.; Zubkova, Natalia V.; Yapaskurt, Vasiliy O.; Belakovskiy, Dmitry I.; Lykova, Inna S.; Britvin, Sergey N.; Turchkova, Anna G.; Pushcharovsky, Dmitry Y.: Kamenevite, K2TiSi3O9•H2O, a new mineral with microporous titanosilicate framework from the Khibiny alkaline complex, Kola peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol.31, Nr. 3 (2019) S. 557 - 564.

Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Britvin, S.N., Turchkova, A.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2017) Kamenevite, IMA 2017-021. CNMNC Newsletter No. 38, August 2017, page 1034; Mineralogical Magazine, 81, 1033–1038.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Olenii (Oleny) Ruchei)

Pekov, Igor V.; Zubkova, Natalia V.; Yapaskurt, Vasiliy O.; Belakovskiy, Dmitry I.; Lykova, Inna S.; Britvin, Sergey N.; Turchkova, Anna G.; Pushcharovsky, Dmitry Y.: Kamenevite, K2TiSi3O9•H2O, a new mineral with microporous titanosilicate framework from the Khibiny alkaline complex, Kola peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol.31, Nr. 3 (2019) S. 557 - 564.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr)
2M
Kaskasit (TL)r
Pekov, I.V., Yapaskurt, V.O., Polekhovsky, Y.S. and Siidra, O.I (2013) Kaskasite, IMA 2013-025. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2706; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kaskasnyunchorr)
1M
Katapleiitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
18 BM
Kazanskyit (TL)r
New minerals approved by IMA CNMNC in May-August 2011
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
1M
Kihlmanit-(Ce) (TL)r
V. N. Yakovenchuk, S. V. Krivovichev, G. Y. Ivanyuk, Ya. A. Pakhomovsky, E. A. Selivanova, E. A. Zhitova, G. O. Kalashnikova, A. A. Zolotarev, J. A. Mikhailova, G. I. Kadyrova: Kihlmanite-(Ce), Ce2TiO2[SiO4](HCO3)2(H2O), a new rare-earth mineral from the pegmatites of the Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula, Russia. Mineral. Mag. 78 (2014) S. 483-496.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kihlmanchorr)
1M
Kolskyit (TL)r
Cámara, F., Sokolova, E., Hawthorne, F.C. and Khomyakov, A.P. (2013) Kolskyite, IMA 2013-005. CNMNC Newsletter No. 16, August 2013, page 2701; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
1M
Komarovitr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
3M
Kostylevit (TL)r
Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
6 BM
Kryptophyllit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
1M
Lamprophyllitr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))

Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845. (Appeared or available online: 14. Juni 2016)
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))

Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
25 BM
Leadhillitr
https://www.mindat.org/loc-210859.html
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr)/Vuonnemijok-Fluss)

https://www.mindat.org/loc-210859.html
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
2M
'Lemmleinit-K' (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
5 BM
Leukophanr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
8M
Lobanovit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

RRUFF ID R120068
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Apatitovyi Tsirk)

Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
7 BM
Lomonosovitr
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)

I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
11 BM
Lorenzenitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
24 BM
Lovozeritr
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)

I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
7 BM
Magnesium-Arfvedsonitr
Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Y., Pakhomovsky, Y.A., Men’shikov, Y.P., Konopleva, N.G., and Korchak, Y.A. (2008):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
11 BM
Manganokaskasit (TL)r
Pekov, I.V., Yapaskurt, V.O. and Polekhovsky, Y.S. (2013) Manganokaskasite, IMA 2013-026. CNMNC Newsletter No. 16, 2013, page 2707; Mineralogical Magazine, 77, 2695-2709.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kaskasnyunchorr)
1M
'Manganokukisvumit'r
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
1M
Megacyclit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
3M
Megakalsilit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
2M
Mikroklinr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))

Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845. (Appeared or available online: 14. Juni 2016)
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
40M
Miniumr
https://www.mindat.org/locentries.php?p=2683&m=2721
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr)/Vuonnemijok-Fluss)
5M
Monazit-(La)r
Yakovenchik, V.N. et al. (2010):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
1M
Nacaphit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
9M
Natisitr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
7M
Natrit (TL)r
Alla Arakcheeva, Luca Bindi, Philip Pattison, Nicolas Meisser, Gervais Chapuis, and Igor Pekov: The incommensurately modulated structures of natural natrite at 120 and 293 K from synchrotron X-ray data. American Mineralogist 95 (2010) S. 574-581.

(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
6M
Natrolithr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
37 BM
Nenadkevichitr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
9 BM
Neotokitr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
4M
Nephelinr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
40 BM
Nordit-(Ce)r
Yakovenchuk, V. N., Ivanyuk, G., Pakhomovsky, Y. & Men'shikov, Y. (2005):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
2M
Orickitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Palygorskitr
Yakovenchik, V.N. et al. (2010).
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
1M
Paraershovit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, Elena Sokolova, Yassir Abdu, Frank C. Hawthorne: PARAERSHOVITE, Na3K3Fe3+2(Si4O10OH)2(OH)2(H2O)4, A NEW MINERAL SPECIES FROM THE KHIBINA ALKALINE MASSIF, KOLA PENINSULA, RUSSIA: DESCRIPTION AND CRYSTAL STRUCTURE. Can Mineral 48 (2010) S. 279-290.

Neue Mineralien, IMA WEB-Seite Juli 2009
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
1M
Pektolithr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
24 BM
Phlogopitr
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
9 BM
Podlesnoit (TL)r
Pekov, I.V. et al.: Podlesnoite, BaCa2(CO3)2F2, a new Mineral Species from the Kirovskii Mine, Khibiny, Kola Peninsula, Russia. Mineralogical Record 39 (2008) S.137-148.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
2 BM
Polezhaevait-(Ce) (TL)r
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.

Neue Mineralien - IMA WEB Seite - Juni 2009
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1 BM
Punkaruaivitr
Victor N. Yakovenchuk, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Ekaterina A. Selivanova, Yurii P. Men’Shikov, Julia A. Korchak, Sergey V. Krivovichev, Dar’ya V. Spiridonova, and Oleg A. Zalkind: PUNKARUAIVITE, LiTi2~[Si4O11(OH)](OH)2•H2O, A NEW MINERAL SPECIES FROM HYDROTHERMAL ASSEMBLAGES, KHIBINY AND LOVOZERO ALKALINE MASSIFS, KOLA PENINSULA, RUSSIA. Can Mineral 48 (2010) S.41-50.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
1M
'Pyrochlor-Gruppe'r
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
10 BM
Pyrophanitr
Mikhailova, Y.A., Konopleva, N.G., Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Y., Men’shikov, Y.P., and Pakhomovsky, Y.A. (2007):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
6M
Rastsvetaevit (TL)r
Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 135(1), 49-65.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr)

Khomyakov, A.P., Nechelyustov, G.N., Arakcheeva, A.V. (2006):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
2 BM
Saamit (TL)r
Cámara, F., Sokolova, E. und Hawthorne, F.C. (2013) Saamiite, IMA 2013- 083. CNMNC Newsletter No. 18, December 2013, page 3254; Mineralogical Magazine, 77, 3249-3258.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))
1M
Sekaninaitr
Ivanyuk, G.Y., Pakhomovsky, Y.A., Konopleva, N.G., Yakovenchuk, V.N., Men’shikov, Y.P., and Mikhailova, Y.A. (2007):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
2M
Shafranovskit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, Elena Sokolova, Yassir Abdu, Frank C. Hawthorne: PARAERSHOVITE, Na3K3Fe3+2(Si4O10OH)2(OH)2(H2O)4, A NEW MINERAL SPECIES FROM THE KHIBINA ALKALINE MASSIF, KOLA PENINSULA, RUSSIA: DESCRIPTION AND CRYSTAL STRUCTURE. Can Mineral 48 (2010) S. 279-290.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
6 BM
Shcherbakovit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
13 BM
Shlykovit (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
1 BM
Siudait (TL)r
Chukanov, N.V., Rastsvetaeva, R.K., Kruszewski, L., Aksenov, S.M., Rusakov, V.S., Britvin, S.N., Vozchikova, S.A. (2018): Siudaite, Na8(Mn2+2Na)Ca6Fe3+3Zr3NbSi25O74(OH)2Cl·5H2O: a new eudialyte-group mineral from the Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula. Physics and Chemistry of Minerals, 45, (in press).
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
1M
Sodalithr
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
31 BM
Sphaleritr
Igor V. Pekov, Sergey N. Britvin, Natalia V. Zubkova, Dmitry Yu. Pushcharovsky, Marco Pasero, Stefano Merlino: Stronadelphite, Sr5(PO4)3F, a new apatite-group mineral. Eur J Mineral 22 (2010) S.869-874.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Kukisvumchorr/Kirovsky Mine (Kirovskii Apatit Mine, Kirov))

Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
23M
Strontiofluorit (TL)r
Neue Mineralien - IMA WEB Seite - Juni 2009
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
1M
Tainiolithr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
3M
Tinnunculit (TL)r
Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Lykova, I.S., Yapaskurt, V.O., Zubkova, N.V., Shcherbakova, E.P. and Britvin, S.N. (2016) Tinnunculite, IMA 2015- 021a. CNMNC Newsletter No. 29, February 2016, page 202; Mineralogical Magazine, 80,
199–205.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr)
1M
Tisinalith (TL)r
I. V. Pekov, N. V. Zubkova, N. V. Chukanov, A. E. Zadov, D. Yu. Pushcharovsky: Fivegite K4Ca2[AlSi7O17(O2 − xOHx)][(H2O)2-xOH]Cl: A new mineral species from the Khibiny alkaline pluton of the Kola Peninsula in Russia. Geology of Ore Deposits Volume 53 Number 7 (2011) S. 591-603.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Rasvumchorr/Centralnyi Mine)
3M
Titanitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
27 BM
Tsepinit-Ca (TL)r
Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
4M
Tsepinit-Kr
Inna S. Lykova, Igor V. Pekov, Nikita V. Chukanov, Dmitry I. Belakovskiy, Vasiliy O. Yapaskurt, Natalia V. Zubkova, Sergey N. Britvin, Gerald Giester: Calciomurmanite, (Na,□)2Ca(Ti,Mg,Nb)4~[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4, a new mineral from the Lovozero and Khibiny alkaline complexes, Kola Peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy Vol. 28 (2016) S. 835-845.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
6 BM
Umbit (TL)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)

Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
10M
Villiaumitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
15 BM
Vinogradovitr
Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Korchak, Alexander P. Nikolaev: Polezhaevaite-(Ce), NaSrCeF6, a new mineral from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia). American Mineralogist 95 (2010) S.1080-1083.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
12 BM
Vitusit-(Ce)r
Alexander P. Khomyakov, Fernando Cámara, and Elena Sokolova: Carbobystrite, Na8Al6Si6O24](CO3)•4H2O, a new cancrinite-group mineral species from the Khibina alkaline massif, Kola peninsula, Russia: description and crystal structure. Can Mineral 48 (2010) S. 291-300.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube)
4M
Wadeitr
Sokolova, Elena; Cámara, Fernando; Hawthorne, Frank C.; Semenov, E. I.; Ciriotti, Marco E.: Lobanovite, K2Na(Fe2+4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4, a new mineral of the astrophyllite supergroup and its relation to magnesioastrophyllite. Mineralogical Magazine Jhrg. 81, Nr. 1 (2017) S. 175-181.
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Yukspor)
13 BM
'Wollastonit'r
Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Y., Pakhomovsky, Y.A., Men’shikov, Y.P., Konopleva, N.G., and Korchak, Y.A. (2008):
(Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Eweslogchorr (Eveslogchorr))
1M
Liste aktualisieren | Legende aufrufen

Legende

Mineral -> anerkanntes Mineral
Mineral (TL) -> Mineral-Typlokalität
Mineral -> micht anerkanntes Mineral
-> Bilder sind verfügbar
 5 -> Anzahl der Regionslokalitäten an denen das Mineral gefunden werden kann
 M -> Link zur allgemeinen Mineralseite
 i -> Informationen etc.
 r -> Referenzinformationen
Mineral ? -> Vorkommen ist fragwürdig

Aktualität: 08. Dec 2019 - 16:04:22

Einordnung