GoshenitGoshenit
Glasklarer Goshenit mit Albit und Pyropkristallen; Sydar Ho Nala, Braldu-Tal, Baltistan, Pakistan; Größe: 3,3 x 2,3 cm
Copyright: Kiyoshi Kiikuni