BabingtonitBabingtonit
Größe: 46x16x16 mm; Fundort: Qiaojia, Zhaotong, Yunnan, China
Copyright: Dan Weinrich