BabingtonitBabingtonit
Größe: 16,5 cm; Fundort: Qiaojia, Zhaotong, Yunnan, China
Copyright: Dan Weinrich