SmithsonitSmithsonit
Größe: 5 x 4,5 cm; Fundort: Tsumeb Mine, Tsumeb, Oshikoto-Region, Namibia
Copyright: Hg