KupferKupfer
Größe: 6 x 4 cm, Fundort: Ekatarinburg, Sverdlovskaya Oblast, Ural, Russland
Copyright: Rob Woodside