EpidoteEpidote
Aesthetic specimen of epidote with magnetite, from Dashkesan Co-Fe deposit, Dashkesan, Azerbaijan; Size 65 x 36 x 40 mm
Copyright: pegmatite
Sammlung: pegmatite