JeremejevitJeremejevit
Jeremejevit-xx auf Sanidin; Bildbreite 1,5mm; Fundort: Rothenberg, Bell, Eifel, Deutschland; Analyse: Raman
Copyright: guefz
Sammlung: guefz