Stibnit, StibiconitStibnit, Stibiconit
Größe: 70x35x35 mm; Fundort: Nakaze Mine, Yabu City, Präfektur Hyogo, Region Kinki, Insel Honshu, Japan
Copyright: slugslayer
Sammlung: slugslayer