SilberSilber
Silber; Stufe ungesäuert; Silber in dendritischer Ausbildung 3 cm B x 2 cm H; Gebiet Kongsberg Norwegen
Copyright: PriMus1
Sammlung: Privat - Museum M+M. Sendelbach