YardangYardang
Dunhuang Yardang National Geopark, nahe Ganshu, Xinjiang, China
Copyright: Yoshi Canopus