AkanthitAkanthit
Größe: 70x24x20 mm; Fundort: Banska Stiavnica (Schemnitz), Banska Bystrica, Slowakei
Copyright: Crystalclassics.co.uk