GipskarstGipskarst
Gipskarst, Steinbruch Kohnstein, Aufnahme 2013
Copyright: ganomatit
Sammlung: ganomatit