IlyukhinitIlyukhinit
hellbraunes Aggregat von Ilyukhinit, Kukisvumchorr, Chibiny, Kola, Russland; BB < 1 mm, analysiert
Copyright: MinTreasure.com (Carsten Slotta)